Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

AYVALIK BELEDİYE MECLİSİNİN 05/01/2022 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 10.00’DA YAPMIŞ OLDUĞU OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİDİR.

AYVALIK BELEDİYE MECLİSİNİN 05/01/2022 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 10.00’DA YAPMIŞ OLDUĞU OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİDİR.

KARAR TARİHİ       : 05/01/2022

BELEDİYE MECLİSİNİ TEŞKİL EDEN ÜYELER: Mesut ERGİN, Merih ARSLAN, Ali JALE, Özge TOYGAR, Ethem VARDI, Hüseyin ERGİN,  Semih VAROL, Tülay ÇANKAYA, Ahmet ERKAL, Onur SATICI, Hüseyin BARIŞ, Dilek SARAÇOĞLU, M.İbrahim MÜHÜRDAROĞLU, İsa ASLAN, H.Tülin ÇALIŞICI, Funda ÖZTOLAN, Fırat GÜREN, Sertaç ÖRS, Rüçhan AKGÖL, Mehmet İLHAN, Mehmet ÇAKIR, M.Levent GURUP, Z.Gizem YÜKSEL, M.Anıl OKYAR, Serdar TUÇ ,  Mehmet SARI.

 OTURUMA KATILMAYANLAR: Serdar TUÇ, Onur SATICI

01 no’lu karar: Mazeretleri sebebiyle toplantıya katılamayacaklarını 04.01.2022 tarih ve 239 sayılı dilekçe ile belirten Onur SATICI ve 05.01.2022 tarih 373 sayılı dilekçe ile belirten Meclis Üyesi M.Serdar TUÇ’ un  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 32. maddesine istinaden izinli sayılmalarına dair işaretle yapılan oylamasında, izinli sayılmalarına mevcudun oy birliği ile kabul edilmesine, karar verilmiştir.

02 no’lu karar: 21.12.2021 tarihli Meclis toplantısı’nda alınan kararlarda, Meclis Çalışma Yönetmeliği’nin görüşmeler ve yönetim başlıklı 11. maddesine istinaden maddi hata olmadığı hususunda, işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile kabul edilmesine karar verilmiştir.

03 no’lu karar: 2022 yılında yapılacak olan Meclis toplantılarının her ayın ilk haftasının ilk Çarşamba günü toplanmasının kabul edilmesine ve işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

04 no’lu karar: 2022 yılında yapılacak olan Meclis toplantılarına denk gelen Ağustos ayının bir ay süre ile tatil edilmesinin kabulüne ve işaretle yapılan oylamasında, mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

05 no’lu karar: Belediye Meclisimizin 2022 yılında gerçekleştirilecek toplantılarının sesli, görüntülü cihazlarla kaydedilmesini ve katılımcı kent yönetim anlayışının bir gereği olarak Meclis toplantılarının internet ortamında, Belediyemiz web sayfası ve sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanmasının kabulüne ve işaretle yapılan oylamasında, mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

06 no’lu karar:Özel Kalem Müdürlüğü bünyesinde bulunan İklim Değişikliği Biriminin Küresel İklim Değişikliği Birimi olarak isminin değişmesi nedeniyle yeni oluşan organizasyon şemasının güncellenmesinin kabul edilmesine ve işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

07 no’lu karar: Başkanlık makamının önergesinin okunduğu şekliyle aynen kabul edilmesine, 6360 sayılı kanunla kapanan Altınova Belediyesinden Belediyemize devrolan 3 adet geçici işçi statüsünde olan Sevtap TUNÇALP, Ahmet ERMİŞ ve Vural YENAL’ın Ayvalık 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin (İş Mahkemesi Sıfatıyla)2015/102 Esas, 2016/217 Karar, 2015/103 Esas, 2016/218 Karar, 2015/104 Esas,2016/219 Karar nolu Kararları gereğince 2022 mali yılında 360 gün süre ile çalıştırılmalarına, 2022 mali yılında mevcut sürekli işçi kadrolarında emeklilik, istifa, vefat veya başka bir kuruma devir gibi nedenlere engelli veya eski hükümlü statüsünde personel açığı mevzu bahis olduğu taktirde, kullanılmak üzere Belediyemizde 268 x %20 = 53,6=54 adam/ay x 12 = 648 adam/yıl geçici iş pozisyonunun onaylanmasına, işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oybirliği ile kabul edilmesine karar verilmiştir.

08 no’lu karar: Belediyemiz norm kadro  cetvelinde münhal bulunan G.İ.H. sınıfı 2 adet 3. Derece Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni  kadrosunun 5. Derece olarak değiştirilmesine, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmenliğin 11. Maddesine uygun olarak düzenlenen II sayılı cetvelin  aynen kabulüne, işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

09 no’lu karar: Belediyemizden emekli olan 14 işçi personelin kıdem tazminatları ile mahkeme alacaklarının ödenmesi işinde kullanılmak üzere 2.137.566,38-TL İller Bankası A.Ş.’den kredi çekilmesine ilişkin Belediye Başkanı Mesut ERGİN’e yetki verilmesine, işaretle yapılan oylamasında;M.Anıl OKYAR’ın çekimser oyuna karşılık mevcudun oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

10 no’lu karar: Belediyemizde görevli zabıta memurlarına verilecek olan aylık maktu mesai Ücretinin 2022 yılı için 667,00.TL (AltıyüzatmışyediTürkLirası) brüt olarak belirlenmesine, işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği  ile karar verilmiştir.

11 no’lu karar:2022  mali yılında meclis başkan ve üyelerine,meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri oranında  huzur hakkı ödenmesine, işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği  ile karar verilmiştir.

12 no’lu karar: 5393 sayılı Kanunun 49.Maddesinin 3.fıkrasına göre Belediyemizde tam zamanlı çalıştırılan veçalıştırılacak olan sözleşmeli Personelin 2022 yılı için Hazine ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücretleri Hakkında Genelge uyarınca Ek Ödenekler hariç olmak üzere aylık ücretlerinin taban ücret olarak belirlenerek ödenmesine,işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği  ile karar verilmiştir.

13 no’lu karar:Denetim Komisyonu toplantılarına belediye ve bağlı kuruluşları dışındaki kamu kurum vee kuruluşlardan görevlendirilecek olanlara (1.000) kamu personeli dışındaki diğer uzman kişilere(2.000) gösterge rakamının Devlet memurlarına uygulanan aylık katsayı çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere 1 (bir) kişinin görevlendirilmesine, çalışma gününün 45 iş günü olarak belirlenmesine ve çalışılan gün sayısı üzerinden ödeme yapılmasına, işaretle yapılan oylamasında;mevcudun oy birliği  ile karar verilmiştir.

14 no’lu karar:Denetim komisyonunun 5 üyeden oluşmasına,  komisyonun 45 işgünü olarak çalışma süresinin belirlenmesine ve işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabulüne, gizli oyla yapılan denetim komisyonu seçimde 24 üyenin oy kullandığı,  aday olan üyelerin arasından yapılan üye seçiminde; 1 oy’un geçersiz olduğuna, Tülay ÇANKAYA 21 oy, Ethem VARDI 23 oy, Hüseyin BARIŞ 22 oy, Rüçhan AKGÖL 20 oy, Zeynep Gizem YÜKSEL 21 oy alarak denetim komisyon üyeliklerine seçilmelerine, meclis çalışma yönetmeliğinin  13/a maddesi gereğince oy çokluğu ile karar verilmiştir.

15 no’lu karar:İlçemiz, Altınova Mahallesi, 507 ada, 1 parselin batısında yer alan yeşil alanda yapılması istenilen trafo alanı ile alakalı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin incelenmesi için,  başkanlık önergesinin okunduğu şekliyle İmar Komisyonuna sevk edilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.    

16 no’lu karar: İlçemiz, Altınova Mahallesi, 529 ada, 4 parselin kuzeyinde yer alan yeşil alanda yapılması istenilen trafo alanı ile alakalı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin incelenmesi için,  başkanlık önergesinin okunduğu şekliyle İmar Komisyonuna sevk edilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

17 no’lu karar: İlçemiz, Altınova Mahallesi, 738 ada, 2 parselin kuzeydoğusunda yer alan otopark alanında yapılması istenilen trafo alanı ile alakalı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin incelenmesi için,  başkanlık önergesinin okunduğu şekliyle İmar Komisyonuna sevk edilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

18 no’lu karar:150 Evler Mahallesi’nde, 2037 ada, 1 parsel ile 1779 ada, 2   Parsel arasında yer alan imar planlarımızda yeşil alan olarak tanımlı, kadastral tescili bulunmayan, terk alanda yapılması istenilen; doğalgaz arzını sağlamak için kurulması gereken bölge regülatörü alanı için plan değişikliği talebinin uygun görülmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

19 no’lu karar: İmar Komisyon raporunun okunduğu şekliyle aynen kabul edilmesine, İlçemiz Altınova Mahallesi 347 ada 1 parselin doğusunda yer alan yeşil alana yapılması istenilen trafo alanı ile alakalı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talebi incelenmiş olup; Mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında park alanı olarak tanımlı alanda ve kadastral plana göre tescilsiz kamusal alanda kalan yere, meclisimizin 16/12/2019 tarihli 295 sayılı kararı ile uygun görülen alanda trafo lejandı öneren 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin uygun olduğuna dair, işaretle yapılan oylama sonucunda; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

20 no’lu karar:Taşınmazların kıyı tanımına giren alanda yer aldığı ve planın genel olarak 3621 sayılı yasa kapsamında hazırlanması gerektiği anlaşılmış ancak taşınmaz içerisinde ve kıyı alanında kalan alanlarda 3621 sayılı kanuna uygun olmayan “konut” ve “termal turizm alanı”lejantlarının oluşturulduğu anlaşılmıştır. Her ne kadar mevcut kullanımları bu fonksiyonları içerse de kıyıda yer almaları sebebi ile yasa doğrultusunda revize edilmesi ve yasaya uygun lejantlar oluşturulması gerektiği, Söz konusu taşınmazların dışında yer alan ve bitişiğinde yer alan bazı parsellerin de kıyı alanında yer aldığı gözlenmiş, bu alanlarında aynı yasalara tabi olması sebebi ile 179 ada, 207-208-212-213-214-215-219-220 parsellerde kayıtlı taşınmazların kıyı alanlarına da plan bütünlüğünün sağlanması için planlama yapılması gerektiği,

 

Kıyı alanında önerilen rekreasyon alanının Yençok:4.00m (1 kat) ve E:0.03’ü geçmemek koşuluyla uygun görülmesine,işaretle yapılan oylama sonucunda; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

21 no’lu karar: İmar Komisyon raporunun okunduğu şekliyle aynen kabul edilmesine, İlçemiz Aliçetinkaya Mahallesi, 1181 ada, 7 parselde kayıtlı taşınmazın Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 19. Maddesinin f. Bendinin 1. Ve 2. Maddelerine göre zemin katta ticaret kullanımı, taşınmazın bulunduğu güzergah üzerinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı üzerinde işaretlenen Onursal Caddesi ve Üveyik Sokak bölümlerinin bir kısmını içeren güzergahın, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 19. Maddesinin f. Bendinin 1. ve 2. Maddelerine göre zemin katta ticaret kullanımı talebinin uygun görülmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

22 no’lu karar: İlçemiz Sahilkent Mahallesi, 2165 ada, 14 parselde kayıtlı mülkiyeti Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait taşınmaz ile alakalı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine esas olmak üzere; konunun daha detaylı incelenmesi için taşınmaz üzerinde yer alan ağaçların rölövesinin alınması ve ağaçlara esas orman mühendisi raporunun hazırlanarak, imar komisyonuna iletilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

23 no’lu karar:Küçükköy Mahallesi’nde yer alan doğal sit alanlarında yapılan sit irdelemesi sonuçlarının çıkması sonucu planların durdurulması ve Küçükköy Koruma Amaçlı İmar Plan Revizyonu çalışmalarının devam etmesinden dolayı bu çalışmalar kapsamında konunun değerlendirilerek uygun alan bulunması gerektiği; Yenimahalle Mahallemizde yer alan halı sahanın kuzeydoğusunda bulunan spor alanında ve ticaret alanında ise gerekli analizlerin yapılarak plan değişikliğinin hazırlanması gerektiği, ve buna ek olarak nüfusun yoğun olduğu Aliçetinkaya Mahallemiz ile 150 Evler Mahallelerimizde gerekli lejand için uygun alanların araştırılmasına, bu konudaki plan değişikliklerinin hazırlanmasının uygun olduğuna, işaretle yapılan oylama sonucunda; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir. 

24 no’lu karar:İlçemiz sınırları içersinde ‘’mevcut durumda ruhsatlı olan 2. ve 3.  Sınıf gayrisıhhî müesseseler için belediyemiz tarafından belirlenecek bölgelerde yer gösterildiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde taşınması için süre verilecek, taşınmayan işletmelerin işyeri açma ve çalıştırma ruhsatları iptal edilecektir.’’ ifadesinin; Belediyemiz İşyeri Açma ve Çalıştırma yönergesin 6.Maddesine 17’nci fıkra olarak eklenmesine, Hukuk komisyon raporunun aynen kabul edilmesine,  işaretle yapılan oylama sonucunda; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.  

25 no’lu karar:İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne bağlı Kafe ve Restoranlarda uygulanmak üzere belirlenen fiyat listesinin Belediyemiz 2022 Mali yılı Gelir Tarife Cetveline eklenmesine, Meclisimize sunulan fiyat tarifelerinin işaretle yapılan oylaması sonucunda; Mehmet ÇAKIR, Sertaç ÖRS, Rüçhan AKGÖL, Mehmet İLHAN’ ın Çekimser oyuna karşılık, mevcudun oy çokluğu ile karar verilmiştir.