Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

AYVALIK BELEDİYE MECLİSİNİN 06/04/2022 ÇARŞAMBA GÜNÜ YAPMIŞ OLDUĞU OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİDİR.

AYVALIK BELEDİYE MECLİSİNİN 06/04/2022 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 10.00’DA YAPMIŞ
OLDUĞU OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİDİR.
KARAR TARİHİ : 06/04/2022
BELEDİYE MECLİSİNİ TEŞKİL EDEN ÜYELER: Mesut ERGİN, Merih ARSLAN, Ali JALE, Özge
TOYGAR, Ethem VARDI, Hüseyin ERGİN, Semih VAROL, Tülay ÇANKAYA, Ahmet ERKAL, Onur
SATICI, Hüseyin BARIŞ, Dilek SARAÇOĞLU, M.İbrahim MÜHÜRDAROĞLU, İsa ASLAN, H.Tülin
ÇALIŞICI, Funda ÖZTOLAN, Fırat GÜREN, Sertaç ÖRS, Rüçhan AKGÖL, Mehmet İLHAN, Mehmet
ÇAKIR, M.Levent GURUP, Z.Gizem YÜKSEL, M.Anıl OKYAR, Serdar TUÇ , Mehmet SARI.
OTURUMA KATILMAYANLAR: YOK
59 no’lu karar: Belediye Meclisimizin 02.03.2022 tarihli toplantısında alınan 57 sayılı kararında sehven
‘’Hukuk ve İmar Komisyonuna müştereken sevk edilmesine’’ ifadesi maddi hata olarak tespit edildiğinden
dolayı 57 sayılı Meclis kararının ‘’Hukuk ile Plan ve Bütçe Komisyonuna müştereken sevk edilmesi’’
şeklinde değiştirilerek düzeltilmesini, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle
yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
60 no’lu karar: Meclis Üyelerimizden Mehmet ÇAKIR, Rüçhan AKGÖL, Sertaç ÖRS, İsa ASLAN,
Ahmet ERKAL, Hüseyin BARIŞ’ ın çok imzalı dilekçelerinde bahse konu olan, Yunanlılara karşı bu şanlı
direnişin yapılarak ilk kurşunun atıldığı, mülkiyeti Ayvalık Belediyesine ait olan 2037 Ada 95 parselde
bulunan koruluğun İLKKURŞUN KORULUĞU olarak isimlendirilmesi konusunun meclis gündemine
alınmasını hususundaki önergenin 5393 sayılı Belediye Kanununun 21. Maddesine istinaden aynı günlü
Meclis toplantısına 22. Madde olarak ilave edilmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine
istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
61 no’lu karar: 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 56.maddesi gereğince hazırlanmış ve sunumu yapılan
2021 yılı Faaliyet Raporu’nun, Meclis çalışma yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan
oylama sonucunda; mevcudun oy birliğiyle karar verilmiştir.
62 no’lu karar: Gündemin üçüncü maddesi gereğince Encümen Üyesi seçiminde aday olan,Meclis
Üyelerinden Merih ARSLAN, İbrahim MÜHÜRDAROĞLU, Mehmet ÇAKIR ve Zeynep Gizem
YÜKSEL’in Encümen üyesi olarak aday oldukları görüldü. 5393 Sayılı belediye kanununun 33. Maddesi
gereğince, yapılan gizli oylama açık tasnif sonucunda; Merih ARSLAN (21 oy), İbrahim
MÜHÜRDAROĞLU (13 oy), Mehmet ÇAKIR (9 oy) ve Zeynep Gizem YÜKSEL (8 oy) aldıkları tespit
edilmiştir. Bu nedenle, Meclis üyelerinden Merih ARSLAN ve İbrahim MÜHÜRDAROĞLU’ nun Nisan
2023 ayında yapılacak ilk meclis toplantısına kadar Encümen Üyesi olarak görev yapmalarına; Meclis
Çalışma Yönetmeliğinin 13/a maddesine istinaden gizli yapılan oylamasında; mevcudun oy çokluğuyla karar
verilmiştir
63 no’lu karar: Belediyemizde İmar Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Temel Haklar ve Hukuk
Komisyonu, Çevre Komisyonun kurulmasına, kurulacak olan komisyonların 5 (beş) üyeden oluşmasına,
Nisan 2023 ayında yapılacak olan ilk Meclis toplantısına kadar görev yapmalarına, İmar Komisyonu üyelik
seçimine bağlı olduğu siyasi partilerinden aday gösterilen Onur SATICI, Ali JALE, Dilek SARAÇOĞLU,
Levent GURUP ve Mehmet ÇAKIR’ ın İmar Komisyon üyeliğine seçilmelerine, Temel Haklar ve Hukuk
Komisyonu üyelik seçimine bağlı olduğu siyasi partilerinden aday gösterilen Özge TOYGAR, H.Tülin
ÇALIŞICI, Tülay ÇANKAYA, Rüçhan AKGÖL ve Zeynep Gizem YÜKSEL’ in Temel Haklar ve Hukuk
Komisyon üyeliğine seçilmelerine, Plan ve Bütçe Komisyonu üyelik seçimine bağlı olduğu siyasi
partilerinden aday gösterilen Fırat GÜREN, Funda ÖZTOLAN, Mustafa Serdar TUÇ, Sertaç ÖRS ve
Mehmet Anıl OKYAR’ın Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine seçilmelerine, Çevre Komisyonu üyelik
seçimine bağlı olduğu siyasi partilerinden aday gösterilen Hüseyin BARIŞ, Semih VAROL, Ethem VARDI,
Mehmet İLHAN ve Mehmet SARI Çevre Komisyonu üyeliğine seçilmelerine Meclis Çalışma
Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar
verilmiştir.
64 no’lu karar: Başkanlık önergesinin okunduğu şekliyle aynen kabul edilmesine, Belediye Başkanı Mesut
ERGİN’in, Ayvalık Belediyesi adına yürüttüğü S.S. Ayvalık Üretim ve Pazarlama Kooperatifindeki
Ayvalık Belediyesinin hissesinin temsili görevinden ayrılması nedeniyle, S.S. Ayvalık Üretim ve Pazarlama
Kooperatifine Ayvalık Belediyesi’ni temsilen Özel Kalem Müdürü Arda BAYRİ’ nin seçilmesine ve
yetkilendirilmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında;
mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
65 no’lu karar: Belediyemiz hizmetlerinde kullanılan 10 AGZ 702 Plakalı 2022 model FIAT marka
843A10002911511 Motor no’ lu NM435600006W47066 şasi no’lu ve ticari adı FIAT EGEA olan aracın
Kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere Kamu hizmetlerine tahsis edilmesine, Meclis Çalışma
Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar
verilmiştir.
66 no’lu karar: Belediyemiz norm kadro cetvelinde dolu bulunan G.İ.H. sınıfı 1 adet 5. Derece Veri
Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosunun 3. Derece Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni olarak
değiştirilmesine, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve
Standartlarına Dair Yönetmenliğin 11. Maddesine uygun olarak düzenlenen III sayılı dolu kadro
cetvelin aynen kabulüne, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan
oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
67 no’lu karar: Mülkiyeti Belediyemize ait Namıkkemal Mahallesi 1017 ada 51 parselde bulunan futbol
sahasının 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesi gereğince 10 yıllık süreyle kiralanmasına, Meclis
Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile
karar verilmiştir.
68 no’lu karar: İlçemiz Namıkkemal Mahallesi Ali Çetinkaya Meydanı 1031 Ada 1 parselde bulunan
taşınmazın ikinci katı 07.07.2010 tarih ve 092 sayılı Meclis kararı ile bedelsiz ve geçici olarak İlçe Emniyet
Müdürlüğüne kullanılmak üzere tahsis edilmiş olup, aynı binanın 1.katının da tamamının 5393 sayılı
Belediye Kanunun 75/d ve 18/e maddeleri gereğince 25 yıllığına İlçe Emniyet Müdürlüğüne bedelsiz
olarak tahsis edilmesine; Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan
oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
69 no’lu karar: Sakarya Mahallesi 21N1 Pafta 1910 ada 1 parselde bulunan Mülkiyeti Belediyemize ait
olan Kırlangıç ticaret alanındaki işyerlerinin, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesi gereğince 10
yıllık süreyle kiraya verilmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan
oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
70 no’lu karar: İlçemiz Aliçetinkaya Mahallesi 2118 ada, 6 parselde kayıtlı mülkiyeti Cihan ŞİŞMAN’ a
ait tarla vasıflı 3604.76 m² gayrimenkul ve mülkiyeti Maliye hazinesine ait 5 parselde kayıtlı arsa vasıflı
415.76 m² ve 7 parselde kayıtlı bahçeli kargir cezaevi vasıflı 6395.98 m² gayrimenkuller ile alakalı 1/5000
ölçekli Nazım İmar planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişiklik talebinin incelenmesi ve
değerlendirilmesi için İmar Komisyonuna sevk edilmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine
istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
71 no’lu karar: İlçemiz Hacıveliler Mahallesi, 105 ada, 102 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı “eko
turizm” amaçlı nazım imar planına esas görüşümüzü içeren belediye meclisimizin 02/03/2022 tarihli,
2022/51 sayılı kararının yeniden değerlendirilme talebinin incelenmesi ve değerlendirilmesi için İmar
Komisyonuna sevk edilmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan
oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
72 no’lu karar: İlçemiz sınırları içerisinde yer alan imar planları uygulamalarında Planlı Alanlar İmar
Yönetmeliğinin ilgili hükümlerinde yer alan çatı piyeslerinin yapılması ile alakalı talebinin incelenmesi ve
değerlendirilmesi için İmar Komisyonuna sevk edilmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine
istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
73 no’lu karar: Küçükköy Mahallesi 210 ada, 1 parselin doğusunda yer alan yeşil alana yapılması istenilen
trafo alanı ile alakalı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan değişikliği görüş talebi
incelenmiş olup; Mevcut 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planında 3. derece doğal sit alanı ve park alanı
olarak tanımlı alanda ve kadastral plana göre tescilsiz kamusal alanda kalan yere trafo lejandı öneren 1/1000
ölçekli koruma amaçlı imar plan değişikliğinin ve İmar komisyon raporunun okunduğu şekliyle aynen kabul
edilmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında;
mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
74 no’lu karar: İlçemiz Yenimahalle Mahallesi, 1649 ada, 17 parselde kayıtlı taşınmazın 1/1000 ölçekli
uygulama imar planı üzerinde işaretlenen Ertuğrul Gazi Caddesi üzerinde, Planlı Alanlar Tip İmar
Yönetmeliğinin 19. Maddesinin ( f ) Bendinin 1. ve 2. Maddelerine göre zemin katta ticaret kullanımı
talebinin uygun görülmesine, İmar Komisyon raporunun okunduğu şekliyle kabul edilmesine, Meclis
Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile
karar verilmiştir.
75 no’lu karar: İlçemiz Altınova Mahallesi, 436 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmazın bulunduğu güzergah
üzerine 07/02/2018 tarih ve 39 sayılı Meclis Kararı ile Eski Hükümet caddesinin bir kısmına zemin katta
ticaret kullanım izni verilmiş olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı üzerinde işaretlenen Eski Hükümet
Caddesi üzerindeki alanda devamlılığı sağlamak amacıyla Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 19.
Maddesinin ( f ) Bendinin 1. ve 2. Maddelerine göre zemin katta ticaret kullanım talebinin uygun
görülmesine, İmar komisyon raporunun okunduğu şekliyle kabul edilmesine, Meclis Çalışma
Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar
verilmiştir.
76 no’lu karar: 3194 sayılı Yasanın 17. Maddesinin 3. Fıkrası ve Danıştay 6. Dairesi’nin 11.07.2005 tarihli
2003/7140E. 2005/4038K. sayılı ilamı uyarınca, İlçemiz Yenimahalle Mahallesi 1741 ada, 48 parselde
kayıtlı taşınmazda bulunan Belediyemiz (1466/1795) hisse oranının (88.11 m²) diğer hissedara satış
işleminin Encümen’ce yapılmasına, İmar komisyon raporunun okunduğu şekliyle kabul edilmesine, Meclis
Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile
karar verilmiştir.
77 no’lu karar: İlçemiz, Fethiye Mahallesi 804 ada, 33 parselde kayıtlı mülkiyeti Maliye Hazinesine ait
gayrimenkul ile alakalı;1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Balıkesir Büyükşehir Belediye
Meclisince 28/09/2021 tarih 1022 sayılı Meclis kararı ile onaylanmış olan taşınmazın; Eğitim Alanı
(Anaokulu alanı) UİP- 10296324 PİN Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin uygun
görülmesine, İmar komisyon raporunun okunduğu şekliyle kabul edilmesine, Meclis Çalışma
Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar
verilmiştir.
78 no’lu karar: İlçemiz, Mithatpaşa Mahallesi, 1515 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı 1/5000
ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama koruma amaçlı imar plan değişikliği, mevcut koruma amaçlı imar
planında konut ve yeşil alanda yer alan taşınmazın, daha önceki imar planlarında turistik tesis alanı olması
sebebi ile taşınmaz malikinin talebine istinaden, Balıkesir İdare Mahkemesinin 15/03/2012 tarihli,
E:2010/692 K:2012/538 sayılı kararı ile konut alanında yer alan bölümünün iptal edildiği; kararın Danıştay
6. Dairesinin 21/01/2016 tarihli, E:2012/5824 K:2016/69 sayılı kararı ile onaylandığı anlaşılmış olup; yine
taşınmaz malikinin talebi ile plansız konuma düşen taşınmazda iptal olan planında yer alan konut alanı
miktarında konut alanı öneren ve 128 m2 daha fazla yeşil alan önerilen plan değişikliğinin uygun
görülmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında;
Ahmet ERKAL ve İsa ASLAN’ ın çekimser oylarına karşılık, mevcudun oy çokluğu ile karar verilmiştir.
79 no’lu karar: Plan ve Bütçe Komisyon raporu ve ekinde sunulan vapur iskelesi atık kabul tesisinde 2022
yılında uygulanacak olan fiyat tarifesinin aynen kabul edilmesine, Belediyemiz 2022 yılı mali yılı bütçe
tarife cetveline eklenmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan
oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
80 no’lu karar: Hukuk, Plan ve Bütçe Komisyonu müşterek raporu Meclisimizce görüşülmüş olup, İlçemiz
genelinde hizmet binası bulunan muhtarlıkları kapsayacak şekilde, hizmet binalarının elektrik, su, telefon ve
internet faturalarının ödeme dekontlarının Belediyemize ibrazı koşulu ile bu giderlerin her muhtarlık için
aylık toplam 400,00. TL’yi aşmayacak şekilde Belediyemiz bütçesinden karşılanarak muhtarlıklara destek
olunmasına, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında;
mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
81 no’lu karar: 06.04.2022 tarih ve 2022/60 sayılı Meclis kararı ile 22. Madde olarak gündeme ilave
edilen; Belediye Meclisi üyelerinden Mehmet ÇAKIR, Rüçhan AKGÖL, Sertaç ÖRS, İsa ASLAN, Ahmet
ERKAL, Hüseyin BARIŞ’ ın çok imzalı dilekçelerinde bahse konu olan, İlçemiz 2037 Ada 95 parselde
mülkiyeti Belediyemize ait olan koruluğun isminin İLKKURŞUN KORULUĞU ismi olarak verilmesinin
incelenmesi için Temel Haklar ve Hukuk Komisyonu ile İmar Komisyonuna havale edilmesine; Meclis
Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile
karar verilmiştir.