Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

AYVALIK BELEDİYE MECLİSİNİN 06/07/2022 ÇARŞAMBA GÜNÜ YAPMIŞ OLDUĞU OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİDİR.

AYVALIK BELEDİYE MECLİSİNİN 06/07/2022 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 10.00’DA YAPMIŞ
OLDUĞU OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİDİR.
KARAR TARİHİ : 06/07/2022
BELEDİYE MECLİSİNİ TEŞKİL EDEN ÜYELER: Mesut ERGİN, Merih ARSLAN, Ali JALE, Özge
TOYGAR, Ethem VARDI, Hüseyin ERGİN, Semih VAROL, Tülay ÇANKAYA, Ahmet ERKAL, Onur
SATICI, Hüseyin BARIŞ, Dilek SARAÇOĞLU, M.İbrahim MÜHÜRDAROĞLU, İsa ASLAN, H.Tülin
ÇALIŞICI, Funda ÖZTOLAN, Fırat GÜREN, Sertaç ÖRS, Rüçhan AKGÖL, Mehmet İLHAN, Mehmet
ÇAKIR, M.Levent GURUP, Z.Gizem YÜKSEL, M.Anıl OKYAR, Serdar TUÇ , Mehmet SARI.
TOPLANTIYA KATILMAYANLAR: Funda ÖZTOLAN, Hüseyin BARIŞ İsa ASLAN, M. Serdar
TUÇ, Ali JALE
113 no’lu karar: Mazeretleri sebebiyle toplantıya katılamayacaklarını 05.07.2022 tarih ve 24272 sayılı dilekçe ile
belirtilen Funda ÖZTOLAN, 05.07.2022 tarih ve 24283 sayılı dilekçe ile belirten Hüseyin BARIŞ, 05.07.2022 tarih
ve 24284 sayılı dilekçe ile belirtilen İsa ASLAN, 06.07.2022 tarih ve 24539 sayılı dilekçe ile belirtilen M.Serdar
TUÇ, 06.07.2022 tarih ve 24541 sayılı dilekçe ile belirtilen Meclis Üyesi Ali JALE’ nin 5393 sayılı Belediye
Kanunu’nun 32. Maddesine istinaden izinli sayılmalarına, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden
işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
114 no’lu karar: 01.06.2022 tarihli Meclis Toplantısı’nda alınan kararların Meclis Çalışma Yönetmeliği’nin
görüşmeler ve yönetim başlıklı 11. Maddesine istinaden kabul edilmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b
maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
115 no’lu karar: Belediyemiz hizmetlerinde kullanılan 10 BAB 90 Plakalı Mercedes-Benz Marka Minibüsün Kamu
Hizmetlerinde kullanılmak üzere kamu hizmetlerine tahsis edilmesi için, günlü Meclis toplantımıza ek gündem
maddesi olarak ilave edilmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan
oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
116 no’lu karar: İşletme ve İşletme Müdürlüğü bünyesinde bulunan Yat Çekek Yeri, Taş Kırma ve Eleme Tesisi,
Kültür Merkezleri, Vural Sineması, Nejat Uygur Sahnesi ile masa ve sandalye kiralamaları güncel fiyat listelerinin
belirlenmesi için, günlü Meclis toplantımıza ek gündem maddesi olarak ilave edilmesine, Meclis Çalışma
Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
117 no’lu karar: Başkanlık önergesinin okunduğu şekliyle kabul edilmesine, Belediye Meclisimizin 2022/87 sayılı
kararı ile kurulan İklim değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünün, Belediyemiz organizasyon şemasına eklenmesine,
Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar
verilmiştir.
118 no’lu karar: Başkanlık önergesinin okunduğu şekliyle kabul edilmesine, Belediye Meclisimizin 06.04.2022 tarih
ve 2022/68 sayılı kararı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ‘ne bedelsiz olarak tahsisi yapılan , Mülkiyeti Belediyemize ait
Namık Kemal Mahallesi 162 pafta 1031 ada 1 parselde bulunan taşınmazın Belediyemizle ortak projeye bağlı olarak
tamir, bakım ve onarımının yapılması işi için, Belediye Başkanı Mesut ERGİN’ e Protokol yapma yetkisi verilmesine
ve yapılacak projeye bağlı olarak, 5393 sayılı Belediye Kanunun 75/a maddesi gereğince Belediyemiz gider
bütçesinden harcama yapılmasına, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan
oylamasında; M.Levent GURUP’un çekimser oyuna karşılık mevcudun oy çokluğu ile karar verilmiştir.
119 no’lu karar: Başkanlık önergesinin okunduğu şekliyle kabul edilmesine, Meclisimizin 06.04.2022 tarih ve
2022/64 sayılı kararı ile S.S. Ayvalık Üretim ve Pazarlama Kooperatifine Ayvalık Belediyesi’ni temsilen Özel Kalem
Müdürü Arda BAYRİ’ nin seçilmesine ve yetkilendirilmesi kararına ek olarak, Sınırlı Sorumlu Ayvalık Üretim ve
Pazarlama Kooperatifin yapılacak olan genel kurul toplantısında, Özel Kalem Müdürü Arda BAYRİ’ nin
Belediyemiz adına katılım sağlaması ile birlikte, Belediyemizi genel kurulda temsil etmesine ve görevlendirilmesine,
Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar
verilmiştir.
120 no’lu karar: Başkanlık önergesinin okunduğu şekliyle kabul edilmesine, Avrupa miras günleri kutlamaları ile
ilgili olarak, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile yapılacak çalışmaların 2022 yılı sonuna kadar belirlenmesi için
Belediye Başkanı Mesut ERGİN’e protokol yapma yetkisi verilmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b
maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
121 no’lu karar: Başkanlık önergesinin okunduğu şekliyle kabul edilmesine, Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz
150 Evler Mahallesi 2103 ada 3 parselde kayıtlı 1.513,29 m2 arsa vasfındaki taşınmazın kat karşılığında ihale
edilmesi hususunun incelenmek üzere, Temel Haklar ve Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale
edilmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy
birliği ile karar verilmiştir.
122- Başkanlık önergesinin okunduğu şekliyle kabul edilmesine, ilçemiz Altınova Mahallesi 560 ada 67
parsellerde
kayıtlı taşınmazların bulunduğu ULUS caddesinde, 3194 sayılı İmar Kanunu Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin
19. maddesinin f. bendinin 1. ve 2. maddelerine istinaden zemin katta ticaret kullanımının incelenmek üzere İmar
Komisyonuna havale edilmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan
oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
123 no’lu karar : Başkanlık önergesinin okunduğu şekliyle kabul edilmesine, Altınova Mahallesi 817 ada 1, 2 ve 3
parsellerde kayıtlı olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre “Tercihli Alan” lejandına sahip taşınmazlardan,
mülkiyeti KAR SER Turizm Makina İnşaat ve Yapı Elemanları Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ ne ait 1 ve 3
parselin, Mülkiyeti Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’ne ait 2 Parselin toplamı olan 1.911,26 m2’lik yüzölçümlü,
taşınmazlara yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan taslaklarının 1/5000
ölçekli nazım imar planına esas kurum görüşümüzün belirlenmesi ve incelenmesi için İmar Komisyonuna havale
edilmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy
birliği ile karar verilmiştir.
124 no’lu karar: Başkanlık önergesinin okunduğu şekliyle kabul edilmesine, Fethiye Mahallesi, 256 ada, 8916
parsellerde kayıtlı taşınmazlar ile alakalı 1/1000 ölçekli ve 1/500 ölçekli Ayvalık Kentsel Sit Koruma Amaçlı İmar
Plan değişikliği meclisimizde görüşülüp 05/08/2020 tarihli, 125 sayılı kararı ile uygun bulunarak Balıkesir
Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilen, ancak BKVKK’nın 26/08/2020 tarihli 2161 sayılı kararı ile planları iptal
edilmesi sebebi ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin 14/09/2020 tarihli 36187 sayılı yazısı ile Belediyemize geri
iade edilmiştir. Planların yeniden uygulamaya alınması sebebi ile Belediyemize KUİP10834062
pin numaralı
koruma amaçlı imar plan değişikliği yeniden gönderilmiş olup, konunun değerlendirilerek karara bağlanması için
İmar Komisyonuna havale edilmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan
oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
125 no’lu karar: Başkanlık önergesinin okunduğu şekliyle kabul edilmesine, İlçemiz Altınova Mahallesi, 323 ada,
227 parselde kayıtlı taşınmaz mevcut 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre benzin
istasyonu lejandına sahip, ticaret ve konut alanı olarak lejand değişikliği ile konut alanı ile gelecek nüfus
doğrultusunda yeşil alanı ayıran 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ile 1/5000 ölçekli nazım imar plan
değişikliğine esas Belediyemiz görüşünün belirlenmesi ve incelenmesi için İmar Komisyonuna havale edilmesine,
Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar
verilmiştir.
126 no’lu karar: İşletme ve İşletme Müdürlüğü bünyesinde bulunan Yat Çekek Yeri, Taş Kırma ve Eleme Tesisi,
Kültür Merkezleri, Vural Sineması, Nejat Uygur Sahnesi ile masa ve sandalye kiralamaları güncel fiyat listelerinin
belirlenmesi için, Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilmesine , Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine
istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
127 no’lu karar: İlçemiz Sakarya Mahallesi, 2068 ada, 4 parselde kayıtlı mülkiyeti belediyemize ait taşınmaz ile
alakalı plan değişikliğine esas görüş talebi incelenmiş olup; Taşınmazın mevcut 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000
ölçekli uygulama imar planlarımızda KDKÇA (Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı) lejandında yer aldığı anlaşılmıştır.
Ancak, ilçemizde kentsel çalışma alanlarına ihtiyaç duyulmadığı gerekçesi ile plan değişikliği yapılarak doğru
tasarrufta bulunulması ve bu sebeple meclisimizce görüş oluşturulması istenmekte olup, Taşınmazın güneyinde yer
alan, yüksek gerilim hattının geçtiği yeşil alanda yerinde yapılan uygulamaya esas imar planında değişiklik yapılması
sonucunda; kazanılan yeşil alan miktarına karşılık, söz konusu 2068 ada 4 parselde, ticaret ve konut alanlarının
yapılmasının uygun olduğuna, bu değişikliğin 1/5000 ölçekli nazım imar planında değişiklik gerektirmesi sebebi ile
Belediyemizce bu yönde hazırlanacak nazım imar plan değişikliğinin onayı için Balıkesir Büyükşehir Belediyesine
sunulmasının uygun olduğuna, İmar Komisyon Raporunun okunduğu şekliyle kabul edilmesine, Meclis Çalışma
Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
128 no’lu karar: Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerinde yer alan çatı piyeslerinin uygulanması ile
alakalı talebi meclisimizce incelenmiş olup;Konu ile alakalı Küçükköy Mahallesi’nde geçerli olan 02/06/1997 tarih
onaylı 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planları dahilinde uygulanan ve meclisimizin 07/03/2018 tarihli, 65 sayılı
kararında belirtilen kentsel dönüşüme tabi taşınmazlarda yapılan çatı arası (piyesi) uygulamaları sonucu, yapı
adalarında farklı uygulamalar oluştuğu ve siluetin bozulduğu anlaşılmıştır. Aynı imar adası içerisinde birden farklı
uygulamanın bulunmaması da gereklidir. Daha öncesinde verilen çatı arası uygulamaları sebebi ile mağduriyet
oluşturulmaması ve dokunun devamlılığının sağlanması için, söz konusu plan bütününde konut ve ticaret alanlarında,
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği 4. Maddede yer alan tanım dahilinde ayrı bir bağımsız bölüm oluşturmayan, 40.
Maddede yer alan çatı standartlarının korunması koşulu ile, çatı arası (piyesi) yapılmasının uygun olduğu ve bunun
için son kattaki bağlantılı olduğu bağımsız bölümün brüt alanının %50’si kadar ilave emsal verilmesinin uygun
olduğu görüş ve kanaatine varılan komisyon raporuna , Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden
işaretle yapılan oylamasında; Üyelerden Tülay ÇANKAYA’nın Çekimser, Ahmet ERKAL, Mehmet ÇAKIR,Sertaç
ÖRS,Mehmet İLHAN,Rüçhan AKGÖL’ün ret oyuna karşılık mevcudun oy çokluğu ile karar verilmiştir.
129 no’lu karar: 02.06.2022 tarih 42042 sayılı yazıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Ege Deniz Bölge
Komutanlığından bilgi ve belge talebinde bulunulduğundan, bir sonraki Meclis toplantısına kadar Temel Haklar ve
Hukuk Komisyonuna ek süre verilmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan
oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
130 no’lu karar: Belediyemiz hizmetlerinde kullanılan 10 BAB 90 plakalı 2021 model Mercedes marka
R9NA402C031312 motor no’lu, W1V44760513919045 şase no’lu aracın Kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere
Kamu hizmetlerine tahsis edilmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan
oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
131 no’lu karar: Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde bulunan Yat Çekek Yeri, Taş Kırma ve
Eleme Tesisi, Kültür Merkezleri, Vural Sineması, Nejat Uygur Sahnesi ile masa ve sandalye kiralama ücretlerinin
revize edilerek, 2022 Mali yılı Gelir Tarife Cetveline eklenmesine, Plan ve Bütçe Komisyon raporu ve ekli fiyat
tarifelerinin okunduğu şekliyle kabul edilmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle
yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.