Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

AYVALIK BELEDİYE MECLİSİNİN 07/06/2023 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 10.00’DA YAPMIŞ OLDUĞU OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİDİR.

AYVALIK BELEDİYE MECLİSİNİN 07/06/2023 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 10.00’DA YAPMIŞ OLDUĞU OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİDİR.
KARAR TARİHİ : 07/06/2023
BELEDİYE MECLİSİNİ TEŞKİL EDEN ÜYELER: Mesut ERGİN, Merih ARSLAN, Ali JALE, Özge TOYGAR, Ethem VARDI, Hüseyin ERGİN, Semih VAROL, Tülay ÇANKAYA, Ahmet ERKAL, Onur SATICI, Hüseyin BARIŞ, Dilek SARAÇOĞLU, M.İbrahim MÜHÜRDAROĞLU, İsa ASLAN, H.Tülin ÇALIŞICI, Funda ÖZTOLAN, Fırat GÜREN, Sertaç ÖRS, Rüçhan AKGÖL, Mehmet İLHAN, Mehmet ÇAKIR, M.Levent GURUP, Z.Gizem YÜKSEL, M.Anıl OKYAR, Serdar TUÇ, Mehmet SARI.
TOPLANTIYA KATILMAYANLAR:
116 no’lu karar: 03.05.2023 tarihli Meclis Toplantısı’nda alınan kararların Meclis Çalışma Yönetmeliği’nin görüşmeler ve yönetim başlıklı 11. Maddesine istinaden kabul edilmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
117 no’lu karar: Elfriede YAZICI’nın, İlçemiz Küçükköy Mahallesi 252 ada 16 parselde bulunan kendisine ait taşınmazı, Salahattin YAZICI ve M. Murat AKINER isimleri verilerek yeşil alan yapılması şartı ile Belediyemize bağışlama talebinin gündemimize 12’inci madde olarak ilave edilmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
118 no’lu karar: Hacıveliler Mahallesi 105 ada 102 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı “Eko-Turizm” amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin gündemimize 13’üncü madde olarak ilave edilmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
119 no’lu karar: Meclis Üyesi Mehmet SARI tarafından verilen önerge ile bedelsiz arazi tahsisi yapılan Kamu arazilerinin, tahsis amacı dışında kullanılmaları ile ilgili araştırma komisyonu oluşturulmasının gündemimize 14’üncü madde olarak ilave edilmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
120 no’lu karar: İlçemiz, Altınova Mahallesi 427 ada 73 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı yeşil alanın yer değişikliğini öneren 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ilişkin, okunan Başkanlık önergesinin, okunduğu şekliyle İmar Komisyonu’na havalesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
121 no’lu karar: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nce Küçükköy Mahallesi 179 ada 66-67 parsellerde yapımına başlanan “Peyzaj Düzenleme Projesi” kapsamında yapılan çalışmalar nedeniyle popülasyonu zarar gören, Ayvelikensis isimli endemik bitki türü yaşam alanının korunması için Ayvalık Tabiat Derneği’nin talebinin görüşülmesine ilişkin, okunan Başkanlık önergesinin, okunduğu şekliyle Çevre Komisyonu’na havalesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
122 no’lu karar: İlçemiz, Sakarya Mahallesi 1227 ada 2-13-16-30 parsellerde kayıtlı taşınmazlar ile alakalı 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine esas olan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün inceleme raporuna ilişkin, okunan Başkanlık önergesinin, okunduğu şekliyle İmar Komisyonu’na havalesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
123 no’lu karar: İlçemiz, 150 Evler Mahallesi İzzet Aygüner Caddesi üzerinde bulunan taşınmazların Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 19. maddesinin (f) bendinin 1. ve 2. maddelerine istinaden zemin katta ticaret kullanımına ilişkin, okunan Başkanlık önergesinin, okunduğu şekliyle İmar Komisyonu’na havalesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
124 no’lu karar: İlçemiz, Altınova Mahallesi II. Gecekondu Önleme Bölgesinde yer alan 310 ada 4 parselde, 311 ada 6 parselde, 312 ada 6 parselde kayıtlı taşınmazlar için ruhsat yenileme süresinin 1 yıl uzatılmasına, bu konuda düzenlenen imar komisyon raporunun okunduğu şekliyle kabulüne, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; Meclis üyeleri, M. Levent GURUP, Mehmet SARI, Ahmet ERKAL ve İsa ASLAN’ın ret oylarına, M. Anıl OKYAR, Rüçhan AKGÖL, Mehmet ÇAKIR ve Z. Gizem YÜKSEL’in çekimser oylarına karşılık, mevcudun oy çokluğu ile karar verilmiştir.
125 no’lu karar: İlçemiz, Gazikemalpaşa Mahallesi, 1341 ada, 10 parselde kayıtlı mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait taşınmaz ile alakalı 1/1000 ölçekli ve 1/500 ölçekli Ayvalık Kentsel Sit Koruma Amaçlı İmar Plan Değişikliğine ilişkin taşınmazın mevcut imar planına göre yol artığının çıktığı ancak bu yol artığının alınması durumunda mevcut yolun daralacağı sebebi ile ve yine yol artığına istinaden Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 22.03.2023 tarihli, 4921 sayılı kararı ile yol artığının uygun olmadığı ve yol artığının iptal edilmesi yönünde plan değişikliği talep edilmesi sebebi ile söz konusu plan değişikliğinin uygun olduğuna, bu konuda düzenlenen imar komisyon raporunun okunduğu şekliyle kabulüne, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
126 no’lu karar: İlçemiz, Namıkkemal Mahallesi 2268 ada 1 parselde kayıtlı taşınmazın kuzeyinde yer alan yeşil alanda işlenen trafo alanı ile alakalı 1/1000 Koruma Amaçlı İmar Plan Değişikliğinin uygun olduğuna, bu konuda düzenlenen imar komisyon raporunun okunduğu şekliyle kabulüne, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
127 no’lu karar: İlçemiz Sakarya Mahallesi 2037 ada 131 parselde kayıtlı mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait taşınmaz ve çevresi ile alakalı koruma amaçlı imar planına esas görüş talebine ilişkin taşınmazın çevresinde yer alan mülkiyeti Belediyemize ait 2037 ada 95-114 parsellerin de imar planı içerisinde yer aldığından, 95 parselde yer alan plan içerisine alınan tescilli yapının öneri plana işlenmediği görüldüğünden; tescilli yapıların dikkate alınarak plana işlenmesine ve belediyemize tahsisli, belediyemizce kullanımda olan Cennet Tepesi’ndeki tesisimizin ve BASKİ’ye ait su depolarının plana işlenmesinden sonra imar planında Cennet Tepesi’nin batısında İlk Kurşun Anıtı oluşturulması şartı ile değerlendirilebileceğine, söz konusu değişikliklerin yapılması için koruma amaçlı imar planlarının ilgili kuruma geri iadesine, bu konuda düzenlenen imar komisyon raporunun okunduğu şekliyle kabulüne, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
128 no’lu karar: İlçemiz Hacıveliler Mahallesi 107 ada 10-11-17-9 19-20 19-20 19-21 19-28 29-34 parsellerde kayıtlı taşınmazlar arasında yer alan yolun 5 yıllık yatırım programına alınması talebine ilişkin, bahse konu taşınmazların maliklerinin tamamından imza alınması, tamamlandıktan sonra konun tekrar değerlendirilmek üzere ilgili müdürlüğüne iadesine ve bu konuda düzenlenen imar komisyon raporunun okunduğu şekliyle kabulüne, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
129 no’lu karar: İlçemiz, sınırları içerisinde bulunan meydan, cadde, sokak, park, tesis v.b. yerlerden uygun görülecek herhangi birine 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin n. bendine istinaden Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Merhum Sabih KANADOĞLU isminin verilmesi talebine ilişkin, İlçemiz, Aliçetinkaya Mahallesi, Adliye yerleşkesi karşısında bulunan 1857 ada 1-2 parsellerde kayıtlı taşınmazların kuzeyinde yer alan yaklaşık 1500 m² alana sahip park alanına “Sabih KANADOĞLU” isminin verilmesine, bu konuda düzenlenen imar komisyon raporunun okunduğu şekliyle kabulüne, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
130 no’lu karar: Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde bulunan Paşa Limanı Restaurant, kafeterya işletmeleri ve Liman İşletmesi’nde uygulanmakta olan 2023 yılı Gelir Tarife Cetveline, Plan ve Bütçe Komisyon raporuna ekli 11 sayfadan ibaret fiyat tarifelerinin eklenmesine, Plan ve Bütçe Komisyon raporu ve ekli fiyat tarifelerinin okunduğu şekliyle kabulüne, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
131 no’lu karar: Gündemimizin 2’inci maddesi olan “Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nce Küçükköy Mahallesi 179 ada 66-67 parsellerde yapımına başlanan “Peyzaj Düzenleme Projesi” kapsamında yapılan çalışmalar nedeniyle popülasyonu zarar gören, Ayvelikensis isimli endemik bitki türü yaşam alanının korunması için Ayvalık Tabiat Derneği’nin talebine ilişkin düzenlenen çevre komisyon raporunun görüşülmesinin gündemimize 15’inci madde olarak ilave edilmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
132 no’lu karar: Gündemimizin 3’üncü maddesi olan “İlçemiz, Sakarya Mahallesi 1227 ada 2-13-16-30 parsellerde kayıtlı taşınmazlar ile alakalı 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine esas olan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün inceleme raporuna ilişkin düzenlenen imar komisyon raporunun görüşülmesinin gündemimize 16’ıncı madde olarak ilave edilmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
133 no’lu karar: Gündemimize 12’inci madde olarak ilave edilen, Elfriede YAZICI’nın maliki olduğu, İlçemiz Küçükköy Mahallesi 252 ada 16 parselde (Eski 49 parsel) bulunan taşınmazını, Salahattin YAZICI ve M. Murat AKINER isimleri verilerek yeşil alan yapılması şartı ile Belediyemize bağışlama talebinin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci Maddesi’nin (g) Bendi’ne istinaden kabulüne, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
134 no’lu karar: Gündemimize 13’üncü madde olarak ilave edilen Hacıveliler Mahallesi 105 ada 102 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı “Eko-Turizm” amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin ilişkin okunan Başkanlık önergesinin, okunduğu şekliyle İmar Komisyonu’na havalesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
135 no’lu karar: Gündemimize 14’üncü madde olarak ilave edilen, Meclis Üyesi Mehmet SARI tarafından verilen önerge ile bedelsiz arazi tahsisi yapılan Kamu arazilerinin, tahsis amacı dışında kullanılmaları hakkında Araştırma Komisyonu kurulmasına, bu komisyonun 5 (beş) üyeden oluşmasına ve komisyon üyeliğine Özge TOYGAR, Onur SATICI, M. Levent GURUP, Mehmet SARI ve Sertaç ÖRS’ün seçilmelerine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
136 no’lu karar: Gündemimize 15’inci madde olarak ilave edilen, Ayvalık Tabiat Derneğinin Belediyemize yaptığı yazılı başvurunun gereği olarak Ayvalık, Küçükköy Mahallesi, Sarımsaklı Plajında yapımına başlanan Sahil Rekreasyon Projesinin sahibi ve uygulayıcısı Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden;
– Mevcut projenin gerekliliği ve sürdürülebilirliği bakımından yapılan ön etüt çalışmaları hakkında bilgi istenmesine,
– Sarımsaklı sahil kumullarında görülebilen nadir türlerin yaşam alanının belirlenmesi yolunda bir ön çalışma olup olmadığı varsa bu türlerin korunması ve projenin olumsuz etkilenmemesi adına tedbir alınıp alınmadığı alındıysa bu tedbirlerin neler olduğunun sorulmasına,
– Projedeki bitkisel lejantta bölgemize has endemik ve yöresel bitki türlerine yer verilip verilmediğini; verilmediyse bu hassasiyet gözetilerek güncellenmesini gereğinin sorulmasına,
Ayrıca; Projenin yapıldığı alan için onaylı imar planının mevcut 7 nolu plan notu gereği “Bu alan içinde yer alacak kamu ve/veya özel yatırımlardan kamu ve/veya özel yatırımların vaziyet planları, mimari projeleri, uygulama projeleri ve/veya peyzaj projeleri Balıkesir Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunca incelenerek uygun görüş verilmeden söz konusu alanda inşaat ruhsatı verilemez, uygulanamaya başlanamaz” hükmü gereği,
1- Balıkesir Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu görüşünün alınıp alınmadığını sorularak varsa görüş dosyasının bir örneğinin istenmesine,
2- İnşaat ruhsatı alınıp alınmadığı, alındıysa kimden alındığının sorulmasına,
3- Bölgenin Ayvalık ve Türkiye’nin en önemli turistik alanlarından birinde yapılması ve yaz turizm sezonunun bölgede mevcut inşaat yasağının da başladığı gözetilerek uygulama çalışmalarının bu dönemde yapılmasının yarattığı olumsuzlukların sonlanması için ne gibi çalışmalarının yapılmasının planlandığının ilgili müdürlükler tarafından sorulmasına,
4- Turizm sezonunun başladığı bir dönemde projenin yapıldığı dönemde projenin yapıldığı dönemde yapılan inşai çalışmalar nedeniyle çok sayıda rezervasyon iptalleri yaşandığı da bilinmekle, turizm esnafının uğradığı veya uğrayacağı zararın karşılanması yönünde bir çalışma olup olmadığının sorulmasına,
5- Sarımsaklı sahili gibi önemli bir doğal miras alanı için hazırlanan projede, niçin doğal malzeme kullanılmadığı, estetik olmayan yapay ürünler ile bütünlük sağlamayan malzemeler tercih edildiğinin sorulmasına, çevre komisyon raporunun okunduğu şekliyle kabulüne, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
137 no’lu karar: Gündemimize 16’ıncı madde olara ilave edilen, İlçemiz, Sakarya Mahallesi 1227 ada 2-13-16-30 parsellerde kayıtlı taşınmazlar ile alakalı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün ilgi yazısı ve eki raporuna ilişkin Balıkesir Büyükşehir Belediyesince Nazım İmar Planında herhangi bir değişikliğe gidilmemesi durumunda, Belediye Meclisimizin 01.03.2023 tarihli, 66 sayılı kararı ile onaylı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin uygulanmasına, bu konuda düzenlenen imar komisyon raporunun okunduğu şekliyle kabulüne, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.