Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

AYVALIK BELEDİYE MECLİSİNİN 07.07.2021 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 10.00’DA YAPMIŞ OLDUĞU 2021 YILI TEMMUZ AYI MUTAT TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT KARAR ÖZETLERİDİR.

AYVALIK BELEDİYE MECLİSİNİN 07.07.2021 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 10.00’DA YAPMIŞ OLDUĞU 2021 YILI TEMMUZ AYI MUTAT TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT KARAR ÖZETLERİDİR.

TOPLANTI NO : 1. Birleşim

KARAR TARİHİ : 07/07/2021

OTURUMA KATILAN ÜYELER: Meclis Başkanı Mesut ERGİN Başkanlığında; Merih ARSLAN, Özge TOYGAR, Ethem VARDI, Hüseyin ERGİN, Ali JALE, Semih VAROL, Tülay ÇANKAYA, M.Serdar TUÇ, M.Levent GURUP, Mehmet SARI, M.Anıl OKYAR, Z.Gizem YÜKSEL, Ahmet ERKAL, Mehmet İLHAN, Onur SATICI, Mehmet ÇAKIR, Hüseyin BARIŞ, Dilek SARAÇOĞLU, M.İbrahim MÜHÜRDAROĞLU, Fırat GÜREN, İsa ASLAN, Rüçhan AKGÖL, Funda ÖZTOLAN, Sertaç ÖRS
OTURUMA KATILMAYANLAR: H.Tülin ÇALIŞICI
131 nolu karar: Mazereti sebebiyle toplantıya katılamayacağını 07.07.2021 tarih ve 19752 sayılı dilekçe ile belirten Meclis Üyesi Hatice Tülin ÇALIŞICI’nın 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 32. maddesine istinaden izinli sayılmasına dair işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabulüne,

132 nolu karar: 02.06.2021 tarihli Meclis Toplantısı’nda alınan kararlarda, Meclis Çalışma Yönetmeliği’nin Görüşmeler ve Yönetim başlıklı 11. maddesine istinaden maddi hata olmadığı hususunda işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabulüne,

133 nolu karar: Başkanlık Makamınca gündeme ilavesi teklif olunan; 1- İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik nezdinde, İlçemiz Alibey Adası Ayvalık Caddesi Selamet Sokak başlangıcından no.21 ve no:30’a kadar olan bölgeyi İçkili yer bölgesi olarak belirlenmesi için konunun gündeme ilavesi hususunun gündeme 10. madde olarak, 2- İlçemiz Küçükköy Mahallesi, 197 ada, 105 parsel; 211 ada, 1 parsel; 210 ada, 1 parsel; 209 ada, 1 parsel; 208 ada,1 parsel; 197 ada, 184 parsel; 213 ada, 1 parsel ve 214 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmazlar hakkında alınan 02.06.2019 tarih ve 215 sayılı belediye meclis kararının iptali ve mevcut 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planının uygulanması konusunun gündeme 11. madde olarak ilavesi hususunda işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabulüne,

134 nolu karar: Başkanlık Makamından Meclisimize havale edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün teklifi görüşülmüş olup, Belediyemiz bünyesinde bulunan bazı müdürlüklerin teşkilatlanmasında yapılan değişiklik sonucu yeni alt birimlerin kurulması ve bazı birimlerin görev gereği Müdürlükler arası yer değiştirmesine bağlı olarak güncellenen Belediyemizin organizasyon şemasının onaylanmasına dair işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabulüne,,

135 nolu karar: Başkanlık Makamından Meclisimize havale edilen Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün teklifi görüşülmüş olup, Belediyemizin kamu hizmetinde fiilen kullandığı araçlardan 10 AEM 770 plakalı araç ile personel taşımacılığı yapılması, 10 BER 11, 10 BER 12, 10 BER 13 plakalı araçların damperli kamyon olarak fen işleri müdürlüğüne bağlı hizmetlerde kullanılması, 10 BFL 89 plakalı aracın temizlik işlerinde kullanılan çöp kamyonu olması ve 10 AFL 105 plakalı aracın çöp taksi olarak ilçemiz temizlik işlerinde kullanılması sebebiyle, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15.maddesinin son fıkrasında ifade edilen “Belediyelerin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile Belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.” Hükmüne istinaden 10 AEM 770, 10 BER 11, 10 BER 12, 10 BER 13, 10 BFL 89 ve 10 AFL 105 plakalı araçların kamu hizmetine tahsisini ve bunların haczedilemeyecek mal olarak kabul edilmesi konusunda işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

 

136 nolu karar: Başkanlık Makamından Meclisimize havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün teklifi görüşülmüş olup, ilgilisinin talebi ve yine talep doğrultusunda alınan 15.06.2021 tarih ve 315 sayılı encümen kararına istinaden Altınova Mahallesi 583 ada 11 parselde 62/651 hisse oranıyla Belediyemiz adına kayıtlı olan taşınmazın satışı konusunun incelenmesi için İmar ile Hukuk Komisyonlarına havale edilmesine dair, işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabulüne,

137 nolu karar: Başkanlık Makamından Meclisimize havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün teklifi görüşülmüş olup, İlgilisinin talebi ve Belediye Encümeni’nin 16.03.2021 tarih ve 124 sayılı encümen kararı üzerine, Belediyemize ait 150 Evler Mahallesi 624 ada 3 parselde bulunan arsa niteliğindeki taşınmazın 624 ada 16 parsele şuyulu durumda olması sebebiyle satışı hususunun incelenmesi için konunun İmar ile Hukuk Komisyonlarına havale edilmesine dair, işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabulüne,

138 nolu karar: Başkanlık Makamından Meclisimize havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün teklifi görüşülmüş olup, İlçemiz Kâzımkarabekir Mahallesi 788 ada, 44 parselde kayıtlı kargir çeşme ve sıvat yeri vasıflı mülkiyeti Ayvalık Belediyesi’ne ait taşınmazın, Tapu Kadastro Müdürlüğü’nün 20.05.2021 tarih 1361980 sayılı görüşleri ile Mera Komisyon Kararı ile cins değişikliği yapılabileceği, mülkiyet değişikliği için ise mülkiyet sahibi Ayvalık Belediyesi’nin muvafakat etmesi hususunun incelenmesi için İmar ile Hukuk Komisyonlarına havale edilmesine dair, işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabulüne,

139 nolu karar: Başkanlık Makamından Meclisimize havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün teklifi görüşülmüş olup, Altınova Mahallesi, 468 ada, 1 parselin doğusunda yer alan yeşil alana yapılması istenilen trafo alanı ile alakalı plan değişikliği hususunun incelenmesi için İmar Komisyonu’na havalesine dair işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabulüne,

140 nolu karar: Belediyemizin kısa vadeli borç yükünü hafifletmek için gelir getirmeyen yirmi iki (22) adet taşınmazın satışı hususunda hazırlanan İmar ve Plan Bütçe Komisyon raporlarına ilişik ada parsel bilgileri yazılı taşınmazların satışı hususunun komisyon raporlarında belirtilen sıra numaralarının eşleştirilerek görüşülmesine ve satışına dair işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabulüne,

141 nolu karar: Sahilkent Mahallesi 1721 ada 4 parselde bulunan 761,66m2 yüzölçümlü ve Plan Bütçe Komisyonu raporunun ekli listesinin 1. sırasında ve yine İmar Komisyon raporunun 1. sırasında yer alan, satışında imar yönünden bir sakınca bulunmadığı belirtilen taşınmazın, komisyon raporları göz önünde bulundurularak satışı için encümene yetki verilmesi hususunda işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy çokluğu ile kabulüne,

142 nolu karar: Mihatpaşa Mahallesi 1050 ada 22 parselde bulunan 318,03 m2 yüzölçümlü ve Plan Bütçe Komisyonu raporunun ekli listesinin 2. sırasında ve yine İmar Komisyon raporunun da 2. sırasında yer alan, satışında imar yönünden bir sakınca bulunmadığı belirtilen taşınmazın, komisyon raporları göz önünde bulundurularak satışı için encümene yetki verilmesi hususunda işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy çokluğu ile kabulüne,

143 nolu karar: Namıkkemal Mahallesi 1009 ada 1 parselde bulunan 85,09 m2 yüzölçümlü ve Plan Bütçe Komisyonu raporunun ekli listesinin 3. Sırasında ve yine İmar Komisyon raporunun da 3. Sırasında yer alan, satışında imar yönünden bir sakınca bulunmadığı belirtilen taşınmazın, komisyon raporları göz önünde bulundurularak satışı için encümene yetki verilmesi hususunda işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy çokluğu ile kabulüne,

144 nolu karar: Namıkkemal Mahallesi 1009 ada 2 parselde bulunan 60,23 m2 yüzölçümlü ve Plan Bütçe Komisyonu raporunun ekli listesinin 4. Sırasında ve yine İmar Komisyon raporunun da 4. Sırasında yer alan, satışında imar yönünden bir sakınca bulunmadığı belirtilen taşınmazın, komisyon raporları göz önünde bulundurularak satışı için encümene yetki verilmesi hususunda işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy çokluğu ile kabulüne,

145 nolu karar: Mithatpaşa Mahallesi 1077 ada 16 parselde bulunan 142,08 m2 yüzölçümlü ve Plan Bütçe Komisyonu raporunun ekli listesinin 5. Sırasında ve yine İmar Komisyon raporunun da 5. Sırasında yer alan, satışında imar yönünden bir sakınca bulunmadığı belirtilen taşınmazın, komisyon raporları göz önünde bulundurularak satışı için encümene yetki verilmesi hususunda işaretle yapılan oylamasında, mevcudun oy çokluğu ile kabulüne,

146 nolu karar: Mithatpaşa Mahallesi 1077 ada 23 parselde bulunan 118,84 m2 yüzölçümlü ve Plan Bütçe Komisyonu raporunun ekli listesinin 6. Sırasında ve yine İmar Komisyon raporunun da 6. Sırasında yer alan satışında imar yönünden bir sakınca bulunmadığı belirtilen taşınmazın, komisyon raporları göz önünde bulundurularak satışı için encümene yetki verilmesi hususunda işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy çokluğu ile kabulüne,

147 nolu karar: Mithatpaşa Mahallesi 1077 ada 24 parselde bulunan 118,66 m2 yüzölçümlü ve Plan Bütçe Komisyonu raporunun ekli listesinin 7. Sırasında ve yine İmar Komisyon raporunun da 7. Sırasında yer alan satışında imar yönünden bir sakınca bulunmadığı belirtilen taşınmazın, komisyon raporları göz önünde bulundurularak satışı için encümene yetki verilmesi hususunda işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy çokluğu ile kabulüne,

148 nolu karar: Namıkkemal Mahallesi 935 ada 4 parselde bulunan 491,55 m2 yüzölçümlü ve Plan Bütçe Komisyonu raporunun ekli listesinin 8. Sırasında ve yine İmar Komisyon raporunun da 8. Sırasında yer alan satışında imar yönünden bir sakınca bulunmadığı belirtilen taşınmazın, komisyon raporları göz önünde bulundurularak satışı için encümene yetki verilmesi hususunda işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy çokluğu ile kabulüne,

149 nolu karar: Küçükköy Mahallesi 197 ada 184 parselde bulunan 4325,53 m2 yüzölçümlü ve Plan Bütçe Komisyonu raporunun ekli listesinin 9. Sırasında ve yine İmar Komisyon raporunun da 9. Sırasında yer alan satışında imar yönünden bir sakınca bulunmadığı belirtilen taşınmazın, komisyon raporları göz önünde bulundurularak satışı için encümene yetki verilmesi hususunda işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy çokluğu reddine,

150 nolu karar: Küçükköy Mah. 356 ada 14 parselde bulunan 848,95 m2 yüzölçümlü ve Plan Bütçe Komisyonu raporunun ekli listesinin 10. sırasında ve yine İmar Komisyon raporunun da10. sırasında yer alan satışında imar yönünden bir sakınca bulunmadığı belirtilen taşınmazın, komisyon raporları göz önünde bulundurularak satışı için encümene yetki verilmesi hususunda işaretle yapılan oylamasında, mevcudun oy çokluğu ile kabulüne,

151 nolu karar: Küçükköy Mahallesi 362 ada 42 parselde bulunan 396,9 m2 yüzölçümlü ve Plan Bütçe Komisyonu raporunun ekli listesinin 11. sırasında ve yine İmar Komisyon raporunun da 11. sırasında yer alan satışında imar yönünden bir sakınca bulunmadığı belirtilen taşınmazın, komisyon raporları göz önünde bulundurularak satışı için encümene yetki verilmesi hususunda işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy çokluğu ile kabulüne,

152 nolu karar: Küçükköy Mahallesi 362 ada 43 parselde bulunan 330,02 m2 yüzölçümlü ve Plan Bütçe Komisyonu raporunun ekli listesinin 12. Sırasında ve yine İmar Komisyon raporunun da 12. Sırasında yer alan satışında imar yönünden bir sakınca bulunmadığı belirtilen taşınmazın, komisyon raporları göz önünde bulundurularak satışı için encümene yetki verilmesi hususunda işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy çokluğu ile kabulüne,

153 nolu karar: Küçükköy Mahallesi 362 ada 44 parselde bulunan 319,93 m2 yüzölçümlü ve Plan Bütçe Komisyonu raporunun ekli listesinin 13. Sırasında ve yine İmar Komisyon raporunun da 13. Sırasında yer alan satışında imar yönünden bir sakınca bulunmadığı belirtilen taşınmazın, komisyon raporları göz önünde bulundurularak satışı için encümene yetki verilmesi hususunda işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy çokluğu ile kabulüne,

154 nolu karar: Küçükköy Mahallesi 186 ada 191 parselde bulunan 545,93 m2 yüzölçümlü ve Plan Bütçe Komisyonu raporunun ekli listesinin 14. Sırasında ve yine İmar Komisyon raporunun da 14. Sırasında yer alan satışında imar yönünden bir sakınca bulunmadığı belirtilen taşınmazın, komisyon raporları göz önünde bulundurularak satışı için encümene yetki verilmesi hususunda işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy çokluğu ile kabulüne,

155 nolu karar: Altınova Mah. 209 ada 5 parselde bulunan 771,58 m2 yüzölçümlü ve Plan Bütçe Komisyonu raporunun ekli listesinin 15. Sırasında ve yine İmar Komisyon raporunun da 15. Sırasında yer alan satışında imar yönünden bir sakınca bulunmadığı belirtilen taşınmazın, komisyon raporları göz önünde bulundurularak satışı için encümene yetki verilmesi hususunda işaretle yapılan oylamasında, mevcudun oy çokluğu ile kabulüne,

156 nolu karar: Murateli Mahallesi 103 ada 6 parselde bulunan 558,29 m2 yüzölçümlü ve Plan Bütçe Komisyonu raporunun ekli listesinin 16. Sırasında ve yine İmar Komisyon raporunun da 16. Sırasında yer alan satışında imar yönünden bir sakınca bulunmadığı belirtilen taşınmazın, komisyon raporları göz önünde bulundurularak satışı için encümene yetki verilmesi hususunda işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy çokluğu ile kabulüne,

157 nolu karar: Yeni Mahalle 1952 ada 1 parselde bulunan 114,11 m2 yüzölçümlü ve Plan Bütçe Komisyonu raporunun ekli listesinin 17. Sırasında ve yine İmar Komisyon raporunun da 17. Sırasında yer alan ve satışında imar yönünden bir sakınca bulunmadığı belirtilen taşınmazın, komisyon raporları göz önünde bulundurularak satışı için encümene yetki verilmesi hususunda işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy çokluğu ile kabulüne,

158 nolu karar: Yeni Mahalle 1641 ada 15 parselde bulunan 145,13 m2 yüzölçümlü ve Plan Bütçe Komisyonu raporunun ekli listesinin 18. Sırasında ve yine İmar Komisyon raporunun da18. Sırasında yer alan satışında imar yönünden bir sakınca bulunmadığı belirtilen taşınmazın, komisyon raporları göz önünde bulundurularak satışı için encümene yetki verilmesi hususunda işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy çokluğu ile kabulüne,

159 nolu karar: Sakarya Mah.635 ada 10 parselde bulunan 117,29 m2 yüzölçümlü ve Plan Bütçe Komisyonu raporunun ekli listesinin 19. Sırasında ve yine İmar Komisyon raporunun 19. Sırasında yer alan ve satışında imar yönünden bir sakınca bulunmadığı belirtilen taşınmazın, komisyon raporları göz önünde bulundurularak satışı için encümene yetki verilmesi hususunda işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy çokluğu ile kabulüne,

160 nolu karar: Namıkkemal Mahallesi 1004 ada 6 parselde bulunan 62,21 m2 yüzölçümlü ve Plan Bütçe Komisyonu raporunun ekli listesinin 20. Sırasında ve yine İmar Komisyon raporunun 20. Sırasında yer alan ve satışında imar yönünden bir sakınca bulunmadığı belirtilen taşınmazın, komisyon raporları göz önünde bulundurularak satışı için encümene yetki verilmesi hususunda işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy çokluğu ile kabulüne,

161 nolu karar: Altınova Mah. 769 ada 4 parselde bulunan 2126,78 m2 yüzölçümlü ve Plan Bütçe Komisyonu raporunun ekli listesinin 21. Sırasında ve yine İmar Komisyon raporunun da 21. Sırasında yer alan satışında imar yönünden bir sakınca bulunmadığı belirtilen taşınmazın, komisyon raporları göz önünde bulundurularak satışı için encümene yetki verilmesi hususunda işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy çokluğu ile kabulüne,

162 nolu karar: Altınova Mah.823 ada 2 parselde bulunan 2000,57 m2 yüzölçümlü ve Plan Bütçe Komisyonu raporunun ekli listesinin 22. Sırasında ve yine İmar Komisyon raporunun da 22. Sırasında yer alan satışında imar yönünden bir sakınca bulunmadığı belirtilen taşınmazın, komisyon raporları göz önünde bulundurularak satışı için encümene yetki verilmesi hususunda işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy çokluğu ile kabulüne,

163 nolu karar: Sakarya Mahallesi 373 ada 5 parselde bulunan belediyemize ait taşınmazın Yapı Kayıt Belgesine dayalı satışı hususunda hazırlanan İmar ile Hukuk Komisyonu raporlarının görüşülmesi neticesinde;
Hukuk Komisyon Raporu
“Ayvalık Belediye Meclisi’nin 07.06.2021 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza havale edilen; Sakarya Mahallesi 373 ada 5 parseldeki taşınmazın yapı kayıt belgesine dayalı satışı hakkında yapılan komisyon toplantımızda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine ilişkin Usul ve Esaslara ilişkin 7. maddesinin 4. fıkrasında “Belediyelerin özel mülkiyetinde olan taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olan yapılara Yapı Kayıt Belgesi verilebilir. Böyle bir durumda, Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine bedeli ilgili belediyesine ödenmek kaydıyla taşınmazlar rayiç bedel üzerinden belediyelerce doğrudan bunlara satılır. “ hükmüne yer verilmiştir. Hüküm uyarınca talebin hukuka uygun olduğuna Komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.Meclisin takdirine arz ederiz.” Denilmektedir.
İmar Komisyon Raporu
“Meclisimizin 02/06/2021 tarihinde gündem konusu olarak görüşülerek 118 sayılı kararı ile İmar Komisyonumuza sevk edilen, ilçemiz Sakarya Mahallesi, 373 ada, 5 parselde kayıtlı mülkiyeti belediyemize ait taşınmazın satışı ile alakalı konu incelenmiş olup;Yapılan incelemede taşınmazın 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16. Maddesine istinaden Yapı Kayıt Belgesi aldığı ve yine aynı maddeye istinaden satın alma talebinde bulunduğu anlaşılmış, ancak taşınmazın Ayvalık Kentsel Sit Alanında yer aldığı gerekçesi ile daha detaylı araştırma yapılması sonucu meclisimize sunulmasının uygun olduğu görüş ve kanaatine varılmıştır.Takdir meclise ait olmak üzere, iş bu tutanak tarafımızdan imza altına alınmıştır.”Denilmektedir.
Sakarya Mahallesi 373 ada 5 parselde bulunan belediyemize ait taşınmazın Yapı Kayıt Belgesine dayalı satışı hususunda hazırlanan Hukuk Komisyonu raporunun komisyonundan geldiği şekliyle işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabulüne, yine Sakarya Mahallesi 373 ada 5 parselde bulunan belediyemize ait taşınmazın Yapı Kayıt Belgesine dayalı satışı hususunda hazırlanan İmar Komisyonu raporunun komisyonundan geldiği şekliyle işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabulüne,

164 nolu karar: Sefa Çamlık Mahallesi 1192 ada 34 parselde bulunan belediyemize ait taşınmazın Yapı Kayıt Belgesine dayalı satışı hususunda hazırlanan İmar ile Hukuk Komisyonu raporlarının görüşülmesi neticesinde
Hukuk Komisyon Raporu
“Ayvalık Belediye Meclisi’nin 07.06.2021 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza havale edilen; Sefa Çamlık Mahallesi 1192 ada 34 parseldeki taşınmazın yapı kayıt belgesine dayalı satışı hakkında yapılan komisyon toplantımızda;Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine ilişkin Usul ve Esaslara ilişkin 7. maddesinin 4. fıkrasında “Belediyelerin özel mülkiyetinde olan taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olan yapılara Yapı Kayıt Belgesi verilebilir. Böyle bir durumda, Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine bedeli ilgili belediyesine ödenmek kaydıyla taşınmazlar rayiç bedel üzerinden belediyelerce doğrudan bunlara satılır. “ hükmüne yer verilmiştir. Hüküm uyarınca talebin hukuka uygun olduğuna Komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. Meclisin takdirine arz ederiz.” Denilmektedir.
İmar Komisyon Raporu
“Meclisimizin 02/06/2021 tarihinde gündem konusu olarak görüşülerek 119 sayılı kararı ile İmar Komisyonumuza sevk edilen, ilçemiz Sefa-Çamlık Mahallesi, 1192 ada, 34 parselde kayıtlı mülkiyeti belediyemize ait taşınmazın satışı ile alakalı konu incelenmiş olup; Yapılan incelemede taşınmazın 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16. Maddesine istinaden Yapı Kayıt Belgesi aldığı ve yine aynı maddeye istinaden satın alma talebinde bulunduğu anlaşılmış, ancak taşınmaz ile alakalı meclisimizin 02/05/2018 tarihli 92 sayılı kararı ile satışının daha önce uygun görüldüğü ve söz konusu kararda da belirtildiği gibi taşınmazın tapu hanesinde yer alan “bu parsel üzerindeki bina Osman oğlu İzzet Gülal’a aittir.” beyanı sebebi ile satışının uygun olduğu görüş ve kanaatine varılmıştır. Takdir meclise ait olmak üzere, iş bu tutanak tarafımızdan imza altına alınmıştır.” Denilmektedir.
Sefa Çamlık Mahallesi 1192 ada 34 parselde bulunan belediyemize ait taşınmazın Yapı Kayıt Belgesine dayalı satışı hususunda hazırlanan İmar ile Hukuk Komisyonu raporlarının komisyonlarından geldiği şekliyle işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabulüne,

165 nolu karar: Gündemimize ilave olan İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik nezdinde, Alibey Adası Ayvalık Caddesi Selamet Sokak başlangıcından no.21 ve no:30’a kadar olan bölgeyi İçkili yer bölgesi olarak belirlenmesi konusunun görüşülmesi neticesinde; Alibey Adası Ayvalık Caddesi Selamet Sokak başlangıcından no.21 ve no:30’a kadar olan bölgeyi İçkili yer bölgesi olarak belirlenmesi hususunun daha iyi iyi incelenebilmesi için İmar ile Hukuk Komisyonlarına havalesine dair işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabulüne,

166 nolu karar: İlçemiz Küçükköy Mahallesi, 197 ada, 105 parsel; 211 ada, 1 parsel; 210 ada, 1 parsel; 209 ada, 1 parsel; 208 ada,1 parsel; 197 ada, 184 parsel; 213 ada, 1 parsel ve 214 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmazlar hakkında alınan 02.06.2019 tarih ve 215 sayılı belediye meclis kararının iptali ve mevcut 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planının uygulanması hususunun daha iyi incelenebilmesi için İmar Komisyonu’na havalesine dair işaretle yapılan oylamasında mevcudun oybirliği ile kabulüne,

167 nolu karar: İlçemiz Küçükköy Mahallesi, 197 ada, 105 parsel; 211 ada, 1 parsel; 210 ada, 1 parsel; 209 ada, 1 parsel; 208 ada,1 parsel; 197 ada, 184 parsel; 213 ada, 1 parsel ve 214 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmazlar hakkında alınan 02.06.2019 tarih ve 215 sayılı belediye meclis kararının iptali ve mevcut 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planının uygulanması hususunda hazırlanan İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi neticesinde,
İmar Komisyon Raporu
“İlçemiz, Küçükköy Mahallesi 197 ada, 105 parsel, 211 ada, 1 parsel, 210 ada, 1 parsel, 209 ada, 1 parsel, 208 ada, 1 parsel, 197 ada, 184 parsel, 213 ada, 1 parsel, 214 ada, 1 parselde kayıtlı gayrimenkuller ile alakalı; Küçükköy Kentsel Sit Alanı girişinde yer alacak yüksek katlı binaların, kentsel sit alanına kötü etkisinin önüne geçilmesi amacıyla 12/06/2019 tarih 125 sayılı Meclis kararı alınmıştır. Bu Meclis Kararı ile revizyon imar planında “Toplu Konut” alanındaki yüksek katlı yapılaşmanın tekrar değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Ancak, Balıkesir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 27/05/2021 tarihli 992381 sayılı yazısında da belirtildiği üzere; revizyon imar planı çalışmalarının, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sit irdelemesinden kaynaklı, uzaması sebebi ile parsel sahiplerinin mağdur olmasının önüne geçilmesi amacıyla 12/06/2019 tarih 125 sayılı Meclis kararının iptal edilmesine ve 16/09/2005 tarih 1343 sayı ile Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu onaylı planın geçerli olduğuna oy birliğiyle karar verilmiştir. Takdir meclise ait olmak üzere, iş bu tutanak tarafımızdan imza altına alınmıştır.” Denilmektedir.
İlçemiz Küçükköy Mahallesi, 197 ada, 105 parsel; 211 ada, 1 parsel; 210 ada, 1 parsel; 209 ada, 1 parsel; 208 ada,1 parsel; 197 ada, 184 parsel; 213 ada, 1 parsel ve 214 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmazlar hakkında alınan 02.06.2019 tarih ve 215 sayılı belediye meclis kararının iptali ve mevcut 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planının uygulanması hususunda hazırlanan İmar Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy çokluğu ile kabulüne,