Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

AYVALIK BELEDİYE MECLİSİNİN 07/09/2022 ÇARŞAMBA GÜNÜ YAPMIŞ OLDUĞU OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİDİR.

AYVALIK BELEDİYE MECLİSİNİN 07/09/2022 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 10.00’DA YAPMIŞ OLDUĞU
OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİDİR.
KARAR TARİHİ : 07/09/2022
BELEDİYE MECLİSİNİ TEŞKİL EDEN ÜYELER: Mesut ERGİN, Merih ARSLAN, Ali JALE, Özge
TOYGAR, Ethem VARDI, Hüseyin ERGİN, Semih VAROL, Tülay ÇANKAYA, Ahmet ERKAL, Onur SATICI,
Hüseyin BARIŞ, Dilek SARAÇOĞLU, M.İbrahim MÜHÜRDAROĞLU, İsa ASLAN, H.Tülin ÇALIŞICI, Funda
ÖZTOLAN, Fırat GÜREN, Sertaç ÖRS, Rüçhan AKGÖL, Mehmet İLHAN, Mehmet ÇAKIR, M.Levent GURUP,
Z.Gizem YÜKSEL, M.Anıl OKYAR, Serdar TUÇ , Mehmet SARI.
TOPLANTIYA KATILMAYANLAR:Mehmet SARI, Ali JALE, M.Serdar TUÇ, M.İbrahim MÜHÜRDAROĞLU,
Rüçhan AKGÖL
132 no’lu karar:07.09.2022 tarihinde yapılan olağan meclis toplantısının 1.Birleşimine Mazeretleri sebebiyle
toplantıya katılamayacaklarını 06.09.2022 tarih ve 30684 sayılı dilekçe ile belirtilen Mehmet SARI 06.09.2022 tarih
ve 30727 sayılı dilekçe ile belirtilen Meclis Üyesi Ali JALE’ nin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 32. Maddesine
istinaden izinli sayılmalarına, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasıda;
mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
133 no’lu karar:06.07.2022 tarihli Meclis Toplantısı’nda alınan kararların Meclis Çalışma Yönetmeliği’nin
görüşmeler ve yönetim başlıklı 11. Maddesine istinaden kabul edilmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b
maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
134 no’lu karar:07.09.2022 tarihinde yapılan olağan meclis toplantısının 2.Birleşimine Mazeretleri sebebiyle
toplantıya katılamayacaklarını 07.09.2022 tarih ve 30932 sayılı dilekçe ile belirtilen M. Serdar TUÇ 07.09.2022 tarih
ve 30933 sayılı dilekçe ile belirtilen M.İbrahim MÜHÜRDAROĞLU 07.09.2022 tarih ve 30934 sayılı dilekçesi ile
belirten Rüçhan AKGÖL’ün 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 32. Maddesine istinaden izinli sayılmalarına, Meclis
Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar
verilmiştir.
135no’lukarar:Okunan Başkanlık önergesinin okunduğu şekliyle kabul edilmesine, Ayvalık Belediye Başkanlığı
adına Akbank Ayvalık Şubesinde personel maaş hesabı açılması için 07.09.2022 tarihinde yapılan olağan meclis
toplantı gündemine 20’nci ek gündem maddesi olarak ilave edilmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b
maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
136 no’lu karar :Okunan Başkanlık önergesinin okunduğu şekliyle kabul edilmesine, 2021 Mali yılı ek bütçesinin
incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine
istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
137 no’lu karar:Okunan Başkanlık önergesinin okunduğu şekliyle kabul edilmesine, Zekibey mahallesi 282 ada 8
parselin üzerinde bulunan yapılaşma için 3194 sayılı İmar Kanununun Geçici 16. maddesi gereğince edinilmiş yapı
kayıt belgesine istinaden, satış talebinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonuna havale
edilmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy
birliği ile karar verilmiştir.
138 no’lu karar:Okunan Başkanlık önergesinin okunduğu şekliyle kabul edilmesine, İlçemiz, Zekibey mahallesi 282
ada 34 parselin üzerinde bulunan yapılaşma için 3194 sayılı İmar Kanununun Geçici 16. maddesi gereğince edinilmiş
yapı kayıt belgesine istinaden, satış talebinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonuna
havale edilmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun
oy birliği ile karar verilmiştir.
139 no’lu karar:Okunan Başkanlık önergesinin okunduğu şekliyle kabul edilmesine, Sınırlı Sorumlu Uğur Toplu
İşyeri Yapı Kooperatifinin , Organize Sanayi Bölgelerinin ve Sanayi Sitelerinin kat irtifakına ilişkin işlem
ücretlerinden muaf tutulmasının incelenmek üzere, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Temel Haklar ve Hukuk
Komisyonuna müştereken havale edilmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle
yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
140 no’lu karar:Okunan Başkanlık önergesinin okunduğu şekliyle kabul edilmesine, Balıkesir Valiliği Yatırım
İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Ayvalık Belediyesi arasında ortak proje
kapsamında, 50 adet bölgeye 100 adet güvenlik kamerası kurulması ve bu konuda protokol yapılması için Belediye
Başkanı Mesut ERGİN’e yetki verilmesine, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75/a Maddesine istinaden yapılacak
projeye bağlı olarak, Belediyemiz gider bütçesinden bu projeye para aktarılmasına, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin
13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
141 no’lu karar:Okunan Başkanlık önergesinin okunduğu şekliyle kabul edilmesine, Belediyemizde görevli Zabıta
Memurlarına verilecek Maktu Mesai Ücretinin yasal dayanağı olan 07.07.2022 tarih 31889 sayılı Resmi Gazetede
yayınlanıp, kesinleşme tarihinden geçerli olmak üzere 1.080,00.TL (Bin seksen Türk Lirası) olarak belirlenmesine,
Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile
karar verilmiştir.
142 no’lu karar:Okunan Başkanlık önergesinin okunduğu şekliyle kabul edilmesine, Barınma ve konaklama amacı
ile inşa edilmiş plakalı veya plakasız, trafik tescilli römork, karavan, tiny house ve benzerlerinin Ayvalık ilçe sınırları
içerisinde, kısa veya uzun süreli konaklama ve barınma amacıyla kullanmalarının, yasaklanması konusunun
incelenmek üzere, İmar Komisyonu ile Temel Haklar ve Hukuk Komisyonuna müştereken havale edilmesine, Meclis
Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar
verilmiştir.
143 no’lu karar:Okunan Başkanlık önergesinin okunduğu şekliyle kabul edilmesine, Altınova Mahallesi 385 ada, 4
parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı, karayollarından cephe alan taşınmazın geçiş hakkı alamaması sebebi ile yeşil
alan ve konut alanının miktarları değiştirilmeden yer değişikliğini içeren 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği
talebinin, incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine
istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
144 no’lu karar: Okunan Başkanlık önergesinin okunduğu şekliyle kabul edilmesine, Küçükköy Mahallesi, 284 ada,
16 parselde kayıtlı taşınmazın doğusunda yer alan derenin mevcut 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planlarında
işli olmaması nedeniyle, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’ne sunulacak derenin imar planına işlenmesi
ile alakalı koruma amaçlı imar plan değişikliğinin incelenmek üzere, İmar Komisyonuna havale edilmesine, Meclis
Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar
verilmiştir.
145 no’lu karar:Okunan Başkanlık önergesinin okunduğu şekliyle kabul edilmesine, Namıkkemal Mahallesi 2001
ada, 3 parselin güneyinde yer alan, mülkiyeti belediyemize ait, 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planına göre yeşil
alanda yer alan 2002 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planında yeşil
alana trafo alanı işlenmesi ile alakalı plan değişikliğinin, incelenmek üzere, İmar Komisyonuna havale edilmesine,
Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar
verilmiştir.
146 no’lu karar:Okunan Başkanlık önergesinin okunduğu şekliyle kabul edilmesine, Tıfıllar Mahallesi, 142 ada, 4
parselde kayıtlı taşınmaza ait “eko turizm” amaçlı imar planına esas görüş talep edilmekte olup; taşınmaz 12.448,46
m2 alana sahiptir.Ancak 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planının 8.16.4. maddesine istinaden minimum parsel
büyüklüğünün 15.000 m2 olması gerektiğinden, 1/5000 ölçekli nazım imar planına esas belediye görüşümüzün
oluşturulması için, incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b
maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
147 no’lu karar: Okunan Başkanlık önergesinin okunduğu şekliyle kabul edilmesine, TEMA Vakfı kurucu onursal
Başkanı Hayrettin KARACA’ nın isminin İlçemizde bir sokak, cadde veya park alanına verilmesinin incelenmek
üzere, İmar Komisyonuna havale edilmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle
yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
148 no’lu karar: 07.09.2022 tarih ve 2022/136 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe komisyonuna havale edilen
Belediyemiz 2022 mali yılına ek bütçe yapılmasına ait Plan ve Bütçe raporunun gündeme 21’nci Madde olarak ilave
edilmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy
birliği ile karar verilmiştir.
149 no’lu karar:İmar Komisyon raporunun okunduğu şekliyle kabul edilmesine, Altınova Mahallesi 560 ada, 6-7
parsellerde kayıtlı taşınmazların bulunduğu yol hattında, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 19. Maddesinin ( f )
Bendinin 1. ve 2. Maddelerine göre zemin katta ticaret kullanımının uygun olduğuna, 1/1000 ölçekli uygulama imar
planı üzerinde işaretlenen Ulus Caddesi üzerinde, 1 no’lu Gecekondu Önleme Bölgesi alanı haricinde, Planlı Alanlar
Tip İmar Yönetmeliğinin 19. Maddesinin ( f ) Bendinin 1. ve 2. Maddelerine göre zemin katta ticaret kullanımı
talebinin uygun görülmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında;
mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
150 no’lu karar:İmar Komisyon raporunun okunduğu şekliyle kabul edilmesine, İlçemiz Altınova Mahallesi, 817
ada, 1-2-3 parsellerde kayıtlı Taşınmazlara ait 1/5000 ölçekli nazım imar planına esas görüş talebinin kabul
edilmesine, İmar planlarında tercihli konut alanı lejandına sahip taşınmazların doğusunda yer alan tescilsiz alanın
kanal vasfında yer alması nedeniyle ihdasının gerçekleşememesi ve yapılaşmaya müsait olmayan ve şuyulanması
gerekmekte olan 2 ve 3 parsellerin DSİ tarafından kanal olarak kamulaştırılmış olması sebebiyle şuyulandırma
yapılamadığı anlaşıldığından, bu sebepler doğrultusunda kanal vasfındaki alanların kanal olarak imar planına
işlendiği 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğinin uygun olduğuna, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b
maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir
151 no’lu karar:İmar Komisyon raporunun okunduğu şekliyle kabul edilmesine, İlçemiz Fethiye Mahallesi 256 ada,
8-9-16 parsellerde kayıtlı taşınmazlara ait KUİP-10834062 Pin numaralı 1/1000 ölçekli ve 1/500 ölçekli Ayvalık
Kentsel Sit Koruma Amaçlı İmar planına esas görüş talebi Meclisimizce incelenmiş olup;Söz konusu plan
değişikliğinin meclisimizde görüşülerek 05/08/2020 tarihli, 125 sayılı kararı ile uygun bulunarak Balıkesir
Büyükşehir Belediyesi’ne gönderildiği, ancak BKVKK’nın 26/08/2020 tarihli 2161 sayılı kararı ile planları iptal
edilmesi sebebi ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin 14/09/2020 tarihli 36187 sayılı yazısı ile geri iade edildiği,
söz konusu mevcut imar planında 8 ve 9 parsellerde yer alan mevcut bina lejandına sahip yapılaşmalar yerine, plan
lejantına göre 42 m2 taban alanına sahip öneri bina kitlesi önerilen plan değişikliğinin; mevcut bina lejandındaki
kitlelere büyüklük açısından denk gelmesi, 8-9-16 parsellerin toplamında belirlenen ada TAKS değerinin altında
kalması, yoğunluk arttırılmaması ve oluşacak yapının kentsel sit dokusuna mevcut plandaki yapılaşmadan daha
uygun olacağı sebebi ile uygun olduğunun kabulüne, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden
işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
152 no’lu karar:İmar Komisyon raporunun okunduğu şekliyle kabul edilmesine, İlçemiz Altınova Mahallesi, 323
ada, 227 parselde kayıtlı taşınmaza ait 1/5000 ölçekli nazım imar planına esas görüş talebi incelenmiş olup; Mevcut
1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre benzin istasyonu lejantına sahip olup, ticaret ve
konut alanı olarak lejant değişikliği ile konut alanı ile gelecek nüfus doğrultusunda yeşil alan ayıran 1/5000 ölçekli
nazım imar plan değişikliğinin; önceki plan kararlarının daha detaylı incelenmesi için bir sonraki Meclis toplantısına
kadar, İmar Komisyonuna süre verilmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle
yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
153 no’lu karar:Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmaz üzerinde kat karşılığında inşaat ihalesi yapılması işi için
Encümene yetki verilmesinde hukuki bir sakınca olmadığı, kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanacak proje
bitim değeri olarak 46.200.000,00-TL arsa nakit satış bedeli olarak ise 32.340.000,00-TL bedel belirlendiğinden ; Kat
Karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklı proje bitim değerinin , nakit satış bedelinin çok üzerinde bir değerde
yapılması halinde kamu yararının olacağı, yüksek getiri sağlayacağı anlaşıldığından,Meclis gündeminin 17 ve 19
Maddesinde yazılı olan, mülkiyeti belediyemiz ait “150 Evler Mahallesi 2103 ada 3 “ parselde kayıtlı 1513,29 m2
arsa vasıflı taşınmaz üzerine kat karşılığı inşaat işi için ihale yapılabilmesi hususunda Encümene yetki verilmesine
ilişkin komisyon raporlarının birleştirilerek kabulüne, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden
işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
154 no’lu karar:Temel Haklar ve Hukuk Komisyon raporunun okunduğu şekliyle kabul edilmesine , Barış dönemi
belirsiz bir ifade olup, bu ifadenin hangi zamanı ya da dönemi kapsadığı belli olmadığı gibi, barış döneminden
kastedilenin her zaman öncelikli istifade olarak anlaşılması kuvvetle muhtemel olup, bu durum kullanım hakkı
Belediyemizde olan vapur iskelelerinin işletilmesi sırasında hukuki sıkıntılar yaratabilecektir. Bu sebeple
protokoldeki barış dönemi hususundaki belirsizliğin giderilmesi konusunun ilgili kuruma resmi yazı ile
bildirilmesine, gelecek cevaba göre yeniden değerlendirme yapılmasının kabulüne, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin
13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
155 no’lu karar: Başkanlık önergesinin okunduğu şekliyle kabul edilmesine, Ayvalık Belediye Başkanlığı adına
Akbank Ayvalık Şubesi nezdinde bulunan TR 54 0004 6003 0888 8000 1779 62 İban numaralı hesabımızın personel
maaş hesabı olarak tanımlanmasını ve kamu hizmetine tahsis edilmesinin kabulüne, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin
13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
156 no’lu karar:Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37/2-3 Maddesine istinaden hazırlanan 2022
Mali yılı Bütçesine Gider-Gelir denk olmak üzere 162.000.000,00 -TL’lik (Yüz Altmış İki Milyon ) Ek Bütçenin
5393 sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi gereğince, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden
işaretle yapılan oylamasında, mevcudun oy birliğiyle kabul edilmiştir.