Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

AYVALIK BELEDİYE MECLİSİNİN 11/05/2022 ÇARŞAMBA GÜNÜ YAPMIŞ OLDUĞU OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİDİR.

AYVALIK BELEDİYE MECLİSİNİN 11/05/2022 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 10.00’DA YAPMIŞ OLDUĞU
OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİDİR.
KARAR TARİHİ : 11/05/2022
BELEDİYE MECLİSİNİ TEŞKİL EDEN ÜYELER: Mesut ERGİN, Merih ARSLAN, Ali JALE, Özge
TOYGAR, Ethem VARDI, Hüseyin ERGİN, Semih VAROL, Tülay ÇANKAYA, Ahmet ERKAL, Onur SATICI,
Hüseyin BARIŞ, Dilek SARAÇOĞLU, M.İbrahim MÜHÜRDAROĞLU, İsa ASLAN, H.Tülin ÇALIŞICI, Funda
ÖZTOLAN, Fırat GÜREN, Sertaç ÖRS, Rüçhan AKGÖL, Mehmet İLHAN, Mehmet ÇAKIR, M.Levent GURUP,
Z.Gizem YÜKSEL, M.Anıl OKYAR, Serdar TUÇ , Mehmet SARI.
TOPLANTIYA KATILMAYANLAR: Hüseyin BARIŞ, H.Tülin ÇALIŞICI, Mehmet İLHAN
82 no’lu karar: Mazeretleri sebebiyle toplantıya katılamayacakları 05.05.2022 tarih ve 115898 sayılı dilekçe ile belirtilen
H.Tülün ÇALIŞICI, 10.05.2022 tarih ve 16402 sayılı dilekçe ile belirten Hüseyin BARIŞ, ve 11.05.2022 tarih ve 16680 sayılı
dilekçe ile belirtilen Meclis Üyesi Mehmet İLHAN’ ın 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 32. Maddesine istinaden izinli
sayılmalarına, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile
karar verilmiştir.
83 no’lu karar: Belediye Meclisimizin 06.04.2022 tarihli toplantısında alınan 69 sayılı kararının son paragrafına sehven
yazılmayan ‘’ N Blok 112,50 m² kapalı 84,67 m² açık alanı bulunan çocuk eğlence merkezi ’’ ifadesi maddi hata olarak tespit
edildiğinden dolayı 69 sayılı Meclis kararının son paragrafına ‘’N Blok 112,50 m² kapalı 84,67 m² açık alanı bulunan çocuk
eğlence merkezi’’ şeklinde eklenerek düzeltilmesine, 06.04.2022 tarihli Meclis Toplantısı’nda alınan kararların Meclis Çalışma
Yönetmeliği’nin görüşmeler ve yönetim başlıklı 11. Maddesine istinaden kabul edilmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b
maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
84 no’lu karar: Başkanlık önergesinin okunduğu şekliyle kabul edilmesine, Belediyemiz 2021 Mali yılı Kesin Hesabı’nın detaylı
incelenmesi için Plan ve Bütçe komisyonuna havale edilmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden
işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
85 no’lu karar: Başkanlık önergesinin okunduğu şekliyle kabul edilmesine, Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
bünyesinde bulunan Taş Kırma ve Eleme Tesisi İşletmesi, Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi, Belediyemiz otoparkı (personel
ve esnaf için fiyat), Paşa Limanı Restaurant İşletmesi ve Kafeterya İşletmeleri’nin fiyat listelerinin güncellenmesi için Plan ve
Bütçe Komisyonuna sevk edilmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında;
mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
86 no’lu karar: Başkanlık önergesinin okunduğu şekliyle kabul edilmesine, Belediyemiz 2022 mali yılı Gelir Tarife Cetveli’nde
bulunan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne ait tabela harç tutarının revize edilmesi için, Plan ve Bütçe komisyonuna havale
edilmesine, komisyon raporunun gündemimize 15. Madde olarak eklenmesine Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine
istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
87 no’lu karar: Başkanlık önergesinin okunduğu şekliyle kabul edilmesine, 17 Nisan 2022 tarih ve 31812 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin ekinde C 9 sınıfına kurulması zorunlu olarak belirtilen 1 adet G.İ.H.
Sınıfı 1. Derece İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü kadrosu verilmesi nedeni ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli
İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmenlik hükümlerine uygun olarak düzenlenen I sayılı memur
Kadro İhdas Cetvelinin kabulüne, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında;
mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
88 no’lu karar: 17 Nisan 2022 tarih ve 31812 sayılı Resmi Gazete ile Belediyemizin norm kadrosuna kurulması zorunlu olan
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün ihdas edilmesi sebebi ile Özel Kalem Müdürlüğü Yönergesi’nde bulunan Küresel
İklim Değişikliği Birimi’nin ve söz konusu birime ait hükümlerin kaldırılmasının incelenmesi için, Temel Haklar ve Hukuk
Komisyonuna havale edilmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında;
mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
89 no’lu karar: Başkanlık önergesinin okunduğu şekliyle kabul edilmesine, 17 Nisan 2022 tarih ve 31812 sayılı Resmi Gazete
ile Belediyemizin norm kadrosuna kurulması zorunlu olan İklim Değişikliği ve SıfırAtık Müdürlüğü’nün ihdas edilmesi sebebiyle
yeni kurulan Belediyemiz İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün yönergesinin incelenmesi için, Temel Haklar ve Hukuk
Komisyonuna havale edilmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında;
mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
90 no’lu karar: Başkanlık önergesinin okunduğu şekliyle kabul edilmesine, İlçemiz, Sakarya Mahallesi, 2068 ada, 4 parselde
kayıtlı mülkiyeti belediyemize ait taşınmaz 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre KDKÇA (konut
dışı kentsel çalışma alanı) lejandına sahip olan ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne göre uygulama imar planlarında
bulunan bölgede; gelişen ticaret yoğunluğu, alanın ticari potansiyelini yükseltmek için hangi lejandın daha uygun olduğunun
belirlenmesi, incelenmesi ve değerlendirilmesi için İmar Komisyonuna havale edilmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b
maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir
91 no’lu karar: Başkanlık önergesinin okunduğu şekliyle kabul edilmesine, İlçemiz, 150 Evler Mahallesi, 804 ada, 1 parselde
kayıtlı taşınmazın batısında yer alan kamuya terk tescilsiz alanda yapılması istenilen trafo alanı ile alakalı 10505253 teklif
numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile alakalı konunun değerlendirilmek üzere İmar Komisyonuna havale
edilmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar
verilmiştir.
92 no’lu karar:Aliçetinkaya Mahallesi 2118 ada, 6 parselde ve 5-7 parsellerde kayıtlı taşınmazlar ile alakalı 1/5000 ölçekli
nazım imar plan değişikliğine esas görüş talebi Meclisimizce incelenmiş olup; Mevcut nazım imar planında resmi kurum alanı
lejandına sahip taşınmazın imar planlarının onay tarihi olan 16/03/1995 yılından bu yana resmi kurum olarak kullanılmasına
yönelik teşebbüste bulunulmadığı, herhangi bir kamulaştırma programına dahil edilmediği anlaşılmış olup, önerilen ticaret ala nı
lejandının herhangi bir nüfus getirmediği ve sosyal donatı alanına ihtiyaç duymadığı, İlçemiz kent merkezindeki servis sektörü
yoğunluğunun İlçe içerisinde dağılımına yardımcı olacağı sebebi ile; 3312750 sayılı Ayvalık Milli Emlak İlçe Müdürlüğü’nün
yazısına istinaden, önerilen yeşil alanın da ticaret alanı olması koşulu ile uygun görülmesine, İmar Komisyon raporunun
okunduğu şekliyle kabul edilmesine; Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında;
Mehmet Anıl OKYAR’ ın red oyuna karşı mevcudun oy çokluğu ile karar verilmiştir.
93 no’lu karar: İlçemiz, Hacıveliler Mahallesi 105 ada, 102 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı 1/5000 ölçekli nazım İmar
planları dışında yer alan taşınmaza yönelik “Eko Turizm / Kırsal turizm Tesis Alanı” lejandı önerilen imar planının; meskun saha
dışında yer alması sebebi ile kendi içinde doğaya zarar vermeden sürdürülebilir ve ekolojik bir sisteme sahip olabilmesi için
ruhsatlandırılması aşamasında geri dönüşüm, havza suyu toplama ve kullanma, altyapı atık projeleri gibi teknik projeler ile
birlikte başvuru yapılmasını sağlayan plan notları ilaveleri eklenmesi koşulu ile uygun olduğuna; İmar Komisyon raporunun
okunduğu şekliyle kabul edilmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında;
mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
94 no’lu karar: Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerinde yer alan çatı piyeslerinin uygulanması ile alakalı ruhsata
esas proje örnekleri üzerinden daha detaylı araştırma yapılması için bir sonraki Meclis toplantısına kadar süre verilmesine; İmar
Komisyon raporunun okunduğu şekliyle kabul edilmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle
yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
95 no’lu karar:İlçemiz, Sakarya Mahallesi 2037 ada, 95 parselde kayıtlı mülkiyeti belediyemize ait taşınmazda yer alan
koruluğun, “İlk kurşun Koruluğu” olarak adlandırılması talebi Meclisimizce incelenmiş olup; Taşınmazın imar planları dışında,
1. derece doğal sit alanında yer aldığı anlaşılmış ve yerinde inceleme yapılarak daha detaylı araştırma yapılması için bir sonraki
Meclis toplantısına kadar süre verilmesine; İmar Komisyon raporunun okunduğu şekliyle kabul edilmesine, Meclis Çalışma
Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
96 no’lu karar: İlçemiz 2037 ada 95 parselde mülkiyeti Belediyemize ait olan koruluğa “İlkkurşun Koruluğu” isminin verilmesi
Anayasının temel ilkelerine, yürürlükteki mevzuata, genel ahlaka, ayrımcılığa ve bölücülüğe yol açacak nitelikte bir isim
olmadığı, bu sebeple “İlkkurşun Koruluğu” isminin verilmesinin hukuka uygun olduğuna; Temel Haklar ve Hukuk Komisyon
raporunun okunduğu şekliyle kabul edilmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan
oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
97 no’lu karar: Plan ve Bütçe Komisyon raporunun okunduğu şekliyle kabul edilmesine, Belediyemiz 2021 mali yılı gider ve
gelir hesabının, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 40.Maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/b maddesi
gereğince, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar
verilmiştir.
98 no’lu karar: Plan ve Bütçe Komisyon raporunun okunduğu şekliyle kabul edilmesine, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne ait
Tabela Harcı ücretinin revize edilerek 1.900,00-TL olarak uygulanmasına, 2022 yılı ücret tarifesine eklenmesine, Meclis
Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.