Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

AYVALIK BELEDİYE MECLİSİNİN 11/10/2023 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 10.00’DA YAPMIŞ OLDUĞU OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİDİR.

AYVALIK BELEDİYE MECLİSİNİN 11/10/2023 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 10.00’DA YAPMIŞ OLDUĞU
OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİDİR.
KARAR TARİHİ : 11/10/2023
BELEDİYE MECLİSİNİ TEŞKİL EDEN ÜYELER: Mesut ERGİN, Merih ARSLAN, Ali JALE, Özge TOYGAR,
Ethem VARDI, Hüseyin ERGİN, Semih VAROL, Tülay ÇANKAYA, Ahmet ERKAL, Onur SATICI, Hüseyin
BARIŞ, Dilek SARAÇOĞLU, M.İbrahim MÜHÜRDAROĞLU, İsa ASLAN, H.Tülin ÇALIŞICI, Funda ÖZTOLAN,
Fırat GÜREN, Sertaç ÖRS, Rüçhan AKGÖL, Mehmet İLHAN, Mehmet ÇAKIR, M.Levent GURUP, Z.Gizem
YÜKSEL, M.Anıl OKYAR, Serdar TUÇ, Mehmet SARI.
TOPLANTIYA KATILMAYANLAR:
188 Sayılı Karar:Mazeretleri sebebiyle toplantıya katılamayacaklarını, 11.10.2023 tarih ve 33724 sayılı dilekçe ile
belirten Z. Gizem YÜKSEL’in 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 32. Maddesine istinaden izinli sayılmasına, Meclis
Çalışma Yönetmeliğinin 13/b Maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar
verilmiştir.
189 Sayılı Karar: 04.10.2023 tarihli Meclis Toplantısı’nda alınan kararların Meclis Çalışma Yönetmeliği’nin
Görüşmeler ve Yönetim Başlıklı 11. Maddesine istinaden kabul edilmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b
Maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
190 Sayılı Karar:Belediyemiz’in uygulanmakta olan 465.000.000,00-TL’lik (Dört Yüz Altmış Beş Milyon) 2023
Mali yılı bütçesinin bazı gider kalemlerine konulan ödeneklerin yıl sonuna kadar yetmeyeceği anlaşıldığından,
yetersiz gider kalemlerinin yeterli hale getirilmesi amacıyla 2023 Mali Yılı Belediye Bütçemize toplam
150.000.000,00 TL’lik (Yüz Elli Milyon ) ek ödenek verilmesine ilişkin okunan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun
okunduğu şekliyle kabulüne, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37/2-3 Maddesi’ne istinaden
hazırlanan 2023 Mali Yılı Bütçesine Gider-Gelir denk olmak üzere 150.000.000,00 -TL’lik (Yüz Elli Milyon) Ek
Bütçenin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b Maddesi gereğince kabulüne, Meclis Çalışma Yönetmeliği’nin 13/b
maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında, Meclis Üyesi M.Levent GURUP’un çekimser oy kullanmasına
karşılık mevcudun oy çokluğuyla karar verilmiştir.
191 Sayılı Karar: 2020-2024 yılları için hazırlanan Stratejik Planda öngörülmüş olan stratejik amaçlar ve hedefler
doğrultusunda hazırlandığı, maliyetlendirmelerin objektif olarak yapıldığı, performans kriterlerinin incelenmesinde
ölçülemeyecek kriterler bulunmadığı, hazırlanmış olan 2024 Mali Yılı Performans Programına ilişkin düzenlenen Plan
ve Bütçe Komisyon raporunun okunduğu şekliyle kabulüne, 5393 sayılı Belediye Kanunun 41. Maddesi gereğince,
Meclis Çalışma Yönetmeliği’nin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında, [ Meclis Üyesi Z. Gizem
YÜKSEL toplantıya katıldı (İzinli sayılmıştı).], Meclis Üyesi M.Levent GURUP’un çekimser oy kullanmasına
karşılık mevcudun oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
192 Sayılı Karar: 2024 Mali Yılı ve İzleyen İki Yıla Ait Gelir-Gider Bütçesine ilişkin okunan Plan ve Bütçe
Komisyon raporunun okunduğu şekliyle kabulüne, Başkanlıkça madde, madde okutulan, 2023 Mali Yılı Bütçe
Kararnamesi’nin (Toplam 16 madde), Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği’nin 29/2a Maddesi
gereğince, Meclis Üyesi M.Levent GURUP’un çekimser oy kullanmasına karşılık, mevcudun oy çokluğuyla kabul
edilmesine,
2024 Mali Yılı Gider Bütçesi’nin 1.000.000.000,00 TL olarak belirlenmesinin, Mahalli İdareler
Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği’nin 29/2b Maddesi gereğince, Meclis Üyesi M.Levent GURUP’un çekimser
oy kullanmasına karşılık, mevcudun oy çokluğuyla kabulüne,
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği’nin 29/2c Maddesi gereğince, Ekonomik
sınıflandırmanın 1. Düzeyinde bölümler itibariyle belirlenen miktarlar ile 2024 Mali Yılı Gelir Bütçesi’nin
1.000.000.000,00 TL olarak belirlenmesinin, Meclis Üyesi M.Levent GURUP’un çekimser oy kullanmasına karşılık,
mevcudun oy çokluğuyla kabulüne,
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği’nin 29/3 Maddesi gereğince,
Belediyemizin 2024 Mali Yılı Harcama Programından 1’inci üç aylık dönem giderlerinin 161.040.762,99 TL, 2’nci üç
aylık dönem giderlerinin 208.543.975,44 TL, 3’üncü üç aylık dönem giderlerinin 301.729.271,53 TL, 4’üncü üç aylık
dönem giderlerinin ise 328.685.990,04 TL olarak belirlenmesinin, Meclis Üyesi M.Levent GURUP’un çekimser oy
kullanmasına karşılık mevcudun oy çokluğuyla kabulüne,
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği’nin 29/3 Maddesi gereğince,
Belediyemizin 2024 Mali Yılı Finansman Programından 1’inci üç aylık dönem gelirlerinin 250.000.000,00 TL, 2’nci üç
aylık dönem gelirlerinin 250.000.000,00 TL, 3’üncü üç aylık dönem gelirlerinin 250.000.000,00.TL, 4’üncü üç aylık
dönem gelirlerinin 250.000.000,00.TL olarak belirlenmesinin, Meclis Üyesi M.Levent GURUP’un çekimser oy
kullanmasına karşılık mevcudun oy çokluğuyla kabulüne,
Yukarıda metni yazılı kabul edilen kararların, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/b ile 62.
maddeleri gereğince Meclis Çalışma Yönetmeliği’nin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamalarında, Meclis
Üyesi M.Levent GURUP’un çekimser oy kullanmasına karşılık mevcudun oy çokluğuyla karar verilmiştir.
193 Sayılı Karar: Plan ve Bütçe Komisyon raporunun okunduğu şekliyle kabul edilmesine, Kanunlarda vergi, resim,
harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini
belirlemek Belediye Meclisi’nin görev ve yetkileri arasında sayıldığından Mali Hizmetler Müdürlüğü, Zabıta
Müdürlüğü, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Kültür İşleri
Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler
Müdürlüğü ‘nün Belediyemiz 2024 Mali yılı ücrete tabi işlere ait tarife cetvellerinin teklif edildiği şekliyle kabulüne,
5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.Maddesinin (f) bendi gereğince, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine
istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.