Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

MAYIS 2021 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

MAYIS 2021 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

92 nolu karar: 07.04.2021 ve 10.04.2021 tarihli Meclis Toplantılarında alınan kararlarda, Meclis Çalışma Yönetmeliği’nin Görüşmeler ve Yönetim başlıklı 11. maddesine istinaden maddi hata olmadığı hususunda işaretle yapılan oylamasında, mevcudun oybirliği ile kabulüne,

93 nolu karar: Gündemimize Başkanlık Makamınca gündeme ilavesi teklif olan; “İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 29.01.2020 tarih, E.2211 sayılı ve Hurda Araçların Toplatılması hakkındaki yazısı gereği, ilçemiz sınırları içerisinde, cadde sokak, kamunun kullanımında olan yerlerde hurda araçların tespiti ve toplatılması” konusunun gündeme ilavesi hususunda işaretle yapılan oylamasında mevcudun oybirliği ile kabulüne,

94 nolu karar: Gündemimizde yer alan 2020 yılı mali yılı kesin hesabının görüşülmesi neticesinde, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin Bütçe Kesin Hesabı başlıklı 40.Maddesinde ”Kesin hesap; mali hizmetler birimi tarafından mali yılın bitiminden itibaren hazırlanarak, üst yönetici tarafından belediyelerde Nisan ayı içinde encümene sunulur. Encümen kesin hesabı en geç Nisan ayının sonuna kadar inceleyip, görüşü ile birlikte meclisin mayıs ayı toplantısında görüşülmek üzere üst yöneticiye sunar.” Denilmektedir. Bu kapsamda Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan, madde madde sunumu yapılan ve 27.04.2021 tarihli encümen toplantısında görüşülmüş olan “2020 Mali Yılı Kesin Hesap Cetvellerini ve Taşınır Kesin Hesabı’nın”, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 64. Maddesi’ne istinaden işaretle yapılan oylamasında mevcudun oybirliği ile kabulüne,

95 nolu karar: Gündemimizde yer alan Fen İşleri Müdürlüğü bünyesine AYKOME biriminin ihdas edilmesine bağlı olarak Fen İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönergesi’nin güncellenmesi konusunun daha iyi incelenebilmesi için Hukuk Komisyonu’na havalesine dair işaretle yapılan oylamasında mevcudun oybirliği ile kabulüne,

96 nolu karar: Gündemimizde yer alan Kültür İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönergesi’nin güncellenmesi hususunun (Müdürlüğün bazı görevlerinin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne geçmesi nedeniyle) daha iyi incelenebilmesi için Hukuk Komisyonu’na havalesine dair işaretle yapılan oylamasında mevcudun oybirliği ile kabulüne,

97 nolu karar: Gündemimizde yer alan Yazı İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönergesi’nin güncellenmesi konusunun (Müdürlüğün bazı görevlerinin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne geçmesi nedeniyle) daha iyi incelenebilmesi için Hukuk Komisyonu’na havalesine dair işaretle yapılan oylamasında mevcudun oybirliği ile kabulüne,

98 nolu karar: Gündemimizde yer alan Özel Kalem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönergesi’nin (Müdürlüğün bazı görevlerinin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne geçmesi nedeniyle) güncellenmesi konusunun daha iyi incelenebilmesi için Hukuk Komisyonu’na havalesine dair işaretle yapılan oylamasında mevcudun oybirliği ile kabulüne,

99 nolu karar: Gündemimizde yer alan Belediyemizde mevcut bulunan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün, Görev ve Çalışma Esasları Yönergesi’nin hazırlanması hususunun daha iyi incelenebilmesi Hukuk Komisyonu’na havalesine dair işaretle yapılan oylamasında mevcudun oybirliği ile kabulüne,

100 nolu karar: Gündemimizde yer alan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne 2021 yılı Mali Bütçesinden gider ödenek kalemlerinin açılması hususunun daha iyi incelenebilmesi için Plan Bütçe Komisyonu’na havalesine dair işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabulüne,

101 nolu karar: Gündemimizde yer alan Altınova Mahallesi, 328 ada, 1 parselin kuzeyinde yer alan park alanında yapılması istenilen trafo alanı ile alakalı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği hususunun daha iyi incelenebilmesi için İmar Komisyonu’na havalesine dair işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabulüne,

102 nolu karar: Gündemimizde yer alan İlçemiz 150 Evler Mahallesi, 2100 ada 1 parsel ile 2100 ada 2 parselin arkasında bulunan parka yakın zamanda kaybettiğimiz 150 Evler Mahalle Muhtarı Yener KOŞVAR’ın isminin verilmesi konusunun daha iyi incelenebilmesi için İmar Komisyonu’na havalesine dair işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabulüne,

103 nolu karar: Gündemimizde yer alan Belediyemizin yetki alanı içerisinde bulunan her türlü tanıtım ve reklam amacıyla kullanılan billboard, raket, durak, megalayt, totem, led ve ilan vb. panolarının belediyemizce gösterilecek yerlerde kullanılmak üzere on (10) yıla kadar ihaleye çıkarılması için encümene yetki verilmesi hususunda işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabulüne,

104 nolu karar: Gündemimizde yer alan 35 AVH 466 plakalı ve ZFA26300006R90423 şase nolu Çöp Taksi aracın satın alma, trafik tescil ve plaka işlemlerinin yapılması için Belediye Başkanı Mesut ERGİN’e yetki verilmesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15’inci maddesinin son fıkrasında ifade edilen; “Kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan mallarının haczedilemeyeceği” hükmüne istinaden Belediye Hizmetlerinde çöp taksi olarak kullanılacak 35 AVH 466 plakalı aracın kamu hizmetine tahsisi ve haczedilmemesi hususunda işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabulüne,

105 nolu karar: Gündemimizde yer alan Altınova Mahallesi 513 ada 4 parselde bulunan belediyemize ait taşınmazın, satın alınma talebine istinaden yapı kayıt belgesine dayalı satışı hususunda hazırlanan Hukuk ile İmar Komisyonu raporlarının görüşülmesi neticesinde,
Hukuk Komisyonu Raporu
“Ayvalık Belediye Meclisi’nin 07.04.2021 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza havale edilen; Altınova Mah. 513 ada 4 parseldeki taşınmazın yapı kayıt belgesine dayalı satışı hakkında yapılan komisyon toplantımızda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine ilişkin Usul ve Esaslara ilişkin 7. maddesinin 4. fıkrasında “Belediyelerin özel mülkiyetinde olan taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olan yapılara Yapı Kayıt Belgesi verilebilir. Böyle bir durumda, Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine bedeli ilgili belediyesine ödenmek kaydıyla taşınmazlar rayiç bedel üzerinden belediyelerce doğrudan bunlara satılır. “ hükmüne yer verilmiştir. Hüküm uyarınca talebin hukuka uygun olduğuna Komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.” Denilmektedir.
İmar Komisyonu Raporu
“Meclisimizin 10/04/2021 tarihinde gündem konusu olarak görüşülerek 79 sayılı kararı ile İmar Komisyonumuza sevk edilen, ilçemiz, Altınova Mahallesi, 513 ada, 4 parselde kayıtlı mülkiyeti belediyemize ait taşınmazın satışı ile alakalı konu incelenmiş olup; Taşınmazın satışının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun geçici 16. Maddesine istinaden alınan yapı kayıt belgesine istinaden Rıfat KALAY tarafından talebinin yapıldığı görülmüştür. Aynı zamanda taşınmazın bulunduğu 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre taşınmazın Rıfat KALAY’a ait 5 parsel ile şuyulu olduğu anlaşılmıştır. Satışından sonra taşınmazın tevhidi ile şuyunun giderileceği gerekçesi ile ve söz konusu yasanın ilgili geçici 16. Maddesine istinaden satışının uygun olduğu kanaatine varılmıştır.” Denilmektedir.
Altınova Mahallesi 513 ada 4 parselde bulunan belediyemize ait taşınmazın, satın alınma talebine istinaden yapı kayıt belgesine dayalı satışı hususunda hazırlanan Hukuk ile İmar Komisyonu raporlarının komisyonlarından geldiği şekliyle işaretle yapılan oylamasında mevcudun oybirliği ile kabulüne,

106 nolu karar: Gündemimizde yer alan, İlçemizde bulunan bir kısım taksi duraklarının iyileştirilmesi veya yenilenmesi, mülkiyet sorunlarının çözümlenmesine dair Ayvalık Şoför ve Otomobilciler Odası ile belediyemiz arasında imzalanacak protokolün, nevi ve içeriği kapsamında hazırlanan Hukuk ile İmar Komisyonu raporlarının görüşülmesi neticesinde,
Hukuk Komisyonu Raporu
Ayvalık Belediye Meclisi’nin 07.04.2021 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza havale edilen; Taksi durakları ile ilgili ayvalık şoför ve otomobilciler odası ile yapılacak protokol hakkında yapılan komisyon toplantımızda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin p bendinde “Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.” belediyenin görev ve yetkileri arasında sayılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunun 75. maddesinin d bendinde “ Kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmibeş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. ”5393 sayılı Belediye Kanunun 75. maddesinin c bendinde ise , “Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir.” İş bu kanun maddelerine istinaden ilçemiz sınırlarında bulunan taksi duraklarının yapımına ilişkin usul ve esasların belirlenmesine ilişkin Ayvalık Şoför ve Otomobilciler Odası ile protokol yapılmasının hukuka uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.Meclisin takdirine arz ederiz.” Denilmektedir.
İmar Komisyonu Raporu
“Meclisimizin 10/04/2021 tarihinde gündem konusu olarak görüşülerek 82 sayılı kararı ile İmar Komisyonumuza sevk edilen, ilçemiz sınırları içerisinde bulunan bir kısım taksi duraklarının iyileştirilmesi veya yenilenmesi ve mülkiyet sorunlarının çözülmesi adına Ayvalık Şoför ve Otomobilciler Odası ile belediyemiz arasında imzalanacak protokol ile alakalı konu incelenmiş olup; İlçemiz sınırları içerisinde yer alan taksi duraklarının iyileştirilmesi ve yenilenmesinin kent estetiğine katkı sağlayacağı, ilçemize bir kimlik oluşturacağı ve var olan mülkiyet problemlerine de çözüm getireceği gerekçeleri ile Belediye Başkanımız Mesut ERGİN’e protokolün imzalanması için yetki yerilmesinin uygun olduğu görüş ve kanaatine varılmıştır. Takdir meclise ait olmak üzere, iş bu tutanak tarafımızdan imza altına alınmıştır.” Denilmektedir.
İlçemizde bulunan bir kısım taksi duraklarının iyileştirilmesi veya yenilenmesi, mülkiyet sorunlarının çözümlenmesine dair Ayvalık Şoför ve Otomobilciler Odası ile belediyemiz arasında imzalanacak protokolün, nevi ve içeriği kapsamında hazırlanan Hukuk ile İmar Komisyonu raporlarının komisyonlarından geldiği şekliyle işaretle yapılan oylamasında mevcudun oybirliği ile kabulüne,

107 nolu karar: Gündemimizde yer alan, 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun ile Altınova ve Küçükköy beldelerinin Ayvalık İlçesine bağlanmasından dolayı ilçemiz sınırları içerisinde mahalle, cadde, sokak, bulvar, meydan güzergâhlarına ait bazı isimlerin mükerrer hale gelmesi sebebiyle gerekli düzeltmelerin yapılması ile bu verilerin sayısal hale getirilmesine ilişkin adres ve numarataj çalışmaları hususunda hazırlanan İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi neticesinde,
İmar Komisyonu Raporu
“Meclisimizin 10/04/2021 tarihinde gündem konusu olarak görüşülerek 80 sayılı kararı ile İmar Komisyonumuza sevk edilen, ilçemiz sınırları içerisinde mahalle, cadde, sokak, bulvar, meydan güzergahlarına ait bazı isimlerin mükerrer olması sebebi ile yapılan düzeltmeler ile alakalı konu incelenmiş olup; Konunun daha detaylı incelenmesi üzere bir sonraki komisyon gündeminde görüşülmesinin uygun olduğu görüş ve kanaatine varılmıştır. Takdir meclise ait olmak üzere, iş bu tutanak tarafımızdan imza altına alınmıştır.” Denilmektedir.
6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun ile Altınova ve Küçükköy beldelerinin Ayvalık İlçesine bağlanmasından dolayı ilçemiz sınırları içerisinde mahalle, cadde, sokak, bulvar, meydan güzergâhlarına ait bazı isimlerin mükerrer hale gelmesi sebebiyle gerekli düzeltmelerin yapılması ile bu verilerin sayısal hale getirilmesine ilişkin adres ve numarataj çalışmaları hususunda hazırlanan İmar Komisyonu raporunu komisyonundan geldiği şekliyle işaretle yapılan oylamasında mevcudun oybirliği ile kabulüne,

108 nolu karar: Gündemimizde yer alan, 08 Mart 2021 tarihinde vefat eden tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rasim ÖZTEKİN’in anısını yaşatabilmek adına, isminin ilçemizde Alibey Adası Şeref Sokağa verilmesi hususunda hazırlanan İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi neticesinde,
İmar Komisyonu Raporu
“Meclisimizin 10/04/2021 tarihinde gündem konusu olarak görüşülerek 83 sayılı kararı ile İmar Komisyonumuza sevk edilen, 08 Mart 2021 tarihinde vefat eden tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rasim ÖZTEKİN’in anısını yaşatabilmek adına isminin ilçemizde bir sokağa verilmesi ile alakalı konu incelenmiş olup; Rasim ÖZTEKİN’in Alibey Adamıza ilk yerleştiği evinin bulunduğu, Alibey Taksiyarhis Müzesi’nin de üzerinde bulunduğu Şeref Sokak’a; “Rasim Öztekin Sokağı” olarak isminin verilmesinin uygun olduğu görüş ve kanaatine varılmıştır. Takdir meclise ait olmak üzere, iş bu tutanak tarafımızdan imza altına alınmıştır.” Denilmektedir.
08 Mart 2021 tarihinde vefat eden tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rasim ÖZTEKİN’in anısını yaşatabilmek adına, isminin ilçemizde bir sokağa verilmesi hususunda hazırlanan İmar Komisyonu raporunu komisyonundan geldiği şekliyle işaretle yapılan oylamasında mevcudun oybirliği ile kabulüne,

109 nolu karar: Gündemimizde yer alan, Aliçetinkaya Mahallesi 1589 ada 1 parselde bulunan taşınmaz ile alakalı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği hususunda hazırlanan İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi neticesinde,
İmar Komisyonu Raporu
“Meclisimizin 10/04/2021 tarihinde gündem konusu olarak görüşülerek 84 sayılı kararı ile İmar Komisyonumuza sevk edilen, ilçemiz, Aliçetinkaya Mahallesi, 1589 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmaza ait Teklif-10578678 / UİP-10290288 pin numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile alakalı konu incelenmiş olup; Balıkesir İdare Mahkemesinin 2013/1703 esas 2013/1859 sayılı kararı ile iptal edilen parsel bazındaki plan iptaline istinaden, meclisimizin 07/10/2020 tarih, 169 sayılı kararı ile uygun bulduğu ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin 26/11/2020 tarih, 991 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine esas hazırlanan; Günübirlik lejanda sahip, E:0.15 Yençok:4.50m yapılanma koşuluna tabi 1/1000 ölçekli uygulama imar planın uygun olduğu görüş ve kanaatine varılmıştır.” Denilmektedir.
Aliçetinkaya Mahallesi 1589 ada 1 parselde bulunan taşınmaz ile alakalı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği hususunda hazırlanan İmar Komisyonu raporunun komisyonundan geldiği şekliyle işaretle yapılan oylamasında mevcudun oybirliği ile kabulüne,

110 nolu karar: Gündemimizde yer alan İlçe belediyelerine bölge otoparkı, kapalı ve açık otopark yapma, işletme ve bunlara ruhsat verme yetkisi verilmesi hususunda hazırlanan komisyon raporlarının görüşülmesi neticesinde,
İmar Komisyonu Raporu
“Meclisimizin 10/04/2021 tarihinde gündem konusu olarak görüşülerek 85 sayılı kararı ile İmar Komisyonumuza sevk edilen, ilçe belediyelerinde bölge otoparkı, kapalı ve açık otopark yapma, işletme ve bunlara ruhsat verme yetkisi verilmesi ile alakalı konu incelenmiş olup; İlçemiz sınırları içerisinde yer alan mevcut nazım ve uygulama imar planlarımızda Otopark Yönetmeliği’nde söz edilen genel otopark alanı ve bölge otopark alanı lejandlarının bulunmamasından dolayı bölgeleme yapılamadığı anlaşılmış olup, yapılacak revizyon imar planlarımızda gerekli analizlerinin yapılarak ihtiyacımız olan otopark alanlarının belirlenmesinin uygun olduğu, yapılacak nazım imar plan revizyonlarında da bu hususun dikkat edilmesi yönünde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne görüş iletilmesi görüş ve kanaatine varılmıştır.” Denilmektedir. İlçe belediyelerine bölge otoparkı, kapalı ve açık otopark yapma, işletme ve bunlara ruhsat verme yetkisi verilmesi hususunda hazırlanan İmar Komisyon raporunun komisyondan geldiği şekliyle işaretle yapılan oylamasında mevcudun oybirliği ile kabulüne,

111 nolu karar: Gündemimize ilave olan İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 29.01.2021 tarih, 2211 sayılı ve Hurda Araçların Toplatılması hakkındaki yazısı gereği, ilçemiz sınırları içerisinde, cadde sokak, kamunun kullanımında olan yerlerde hurda araçların tespiti ve toplatılması hususunun görüşülmesi neticesinde, İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 29.01.2020 tarih, 2211 sayılı ve Hurda Araçların Toplatılması hakkındaki yazısı gereği ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. Maddesinin o bendi ile 5216 sayılı Büyükşehir Kanunu’nun 7. Maddisinin i bendi nezdinde, ilçemiz sınırları içerisinde, cadde – sokak, kamunun kullanımında olan yerlerde hurda araçların toplanacağı yerlerin, toplanmasına ve depo alanı işgaline ilişkin ücrertlerin tespitinin yapılabilmesi için konunun ortak mazbata hazırlanmak üzere İmar ile Plan Bütçe Komisyonlarına sevkine dair işaretle yapılan oylamasında mevcudun oybirliği ile kabulüne,